Visual i Plàstica

ESO

 

Percentatges de les competències bàsiques de l’àmbit artístic

 

Observació i anàlisi d’obres d’Art 20% Reflexió oral i/o escrita d’obres d’Art
Activitats de desenvolupament

(compodre i experimentar, fent treballs individuals i/o col·lectius)

60% Treballs pràctics
Valoració dels resultats de les activitats (adecuar  les activitats al que es demana, de manera responsable) 5% Portar material, complir les normes de convivència…
Activitats de síntesi 15% Fitxa d’Autoavaluació. Prova del nivell d’ assoliment de les competències treballades

 

 2.- Avaluació i Coavaluació .

 

  • Per tal d’assolir qualsevol matèria s’han de lliurar els treballs a la data fixada.
  • Per a superar la matèria s’han d’aprovar, com a mínim dos dels tres trimestres i necessàriament un d’ells ha de ser el tercer.
  • Es facilitaran graelles d’autoavaluació per tal que l’alumne prengui consciència del procés d’aprenentatge i assoliment

 

 3.- Recuperació.

 

  • L’avaluació és contínua i es podrà anar recuperant durant el curs, lliurant els treballs no realitzats o no acabats
  • Per poder accedir a l’examen extraordinari s’ha de presentar els treballs encomanats debudament realitzats per tal d’assolir el nivell. Aquesta activitat competencial es tindrà en consideració a l’hora de posar la nota final. 

   

4.– Altres elements de valoració.

 

  • En cas de NO presentar-se a una prova en la data programada, serà necessari un justificant oficial per poder realitzar-la.

 

 

2n Curs
L’Educació visual i plàstica, en aquesta etapa, es proposa adquirir recursos que permetin l’alumnat aplicar el llenguatge propi de l’àrea en la comprensió i expressió de missatges visuals i plàstics. Es pretén que els nois i les noies assimilin l’entorn visual i plàstic més immediat, i aprenguin a establir-hi un diàleg respectuós i crític que els porti a apreciar i gaudir dels valors estètics del patrimoni natural i cultural, tenint en compte els continguts desenvolupats en les matèries instrumentals, com ara la llengua (expressió oral i escrita) i les matemàtiques.

 CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Identificar els elements del llenguatge visual, constitutius essencials (configuracions estructurals, variacions cromàtiques, orientació espacial i textura) dels objectes i/o aspectes de la realitat.

2. Utilitzar la terminologia pròpia del llenguatge artístic per descriure els objectes i les imatges, les tècniques i els procediments, els materials i les eines.

3. Representar objectes i idees de forma bidimensional i tridimensional aplicant tècniques diverses i aconseguir resultats en funció de la proposta i les intencions prèvies.

4. Diferenciar i reconèixer els processos, tècniques i estratègies i materials en imatges de l’entorn audiovisual i multimèdia.

5. Elaborar i participar, activament, en projectes de creació formal i visual individualment i cooperativament, com produccions videogràfiques o plàstiques de gran format, aplicant les estratègies pròpies i adequades del llenguatge plàstic i visual.

6. Realitzar creacions plàstiques bidimensionals i tridimensionals seguint el procés de creació i demostrant interès i iniciativa, creativitat i imaginació.

7. Utilitzar el dibuix com a instrument de representació i de comunicació, i com a eina bàsica per a la plasmació d’idees.

8. Seleccionar els materials més adequats per crear un producte artístic d’acord amb uns objectius prefixats i a la reflexió i avaluació de les diferents fases del procés de concepció, disseny, formalització i realització.

9. Diferenciar temes, estils i tendències de les arts visuals i audiovisuals a través del temps i atenent la diversitat cultural i el context on s’ha produït.

10. Utilitzar codificacions bàsiques de la geometria plana i descriptiva.

3r Curs

En aquest nivell els continguts es centren en la nostra societat actual, en què els estímuls visuals adquireixen una dimensió prevalent. La cultura de la imatge i del fet artístic requereix que els nois i les noies sàpiguen discernir i valorar tota la informació que els arriba per aquest mitjà. Es tenen presents els continguts desenvolupats en les matèries instrumentals, com ara la llengua (expressió oral i escrita) i les matemàtiques.

 

 CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Identificar els elements del llenguatge artístic, constitutius essencials (configuracions estructurals, variacions cromàtiques, orientació espacial i textura) dels objectes i/o els aspectes de la realitat.

2. Representar objectes i idees de forma bidimensional i tridimensional aplicant tècniques gràfiques i plàstiques i aconseguint resultats concrets en funció d’uns objectius i intencions determinats.

3. Reflexionar i argumentar objectivament les activitats i els processos artístics desenvolupats.

4. Elaborar i participar, activament, en projectes de creació cooperatius, bidimensionals, tridimensionals i visuals i audiovisuals.

5. Realitzar activitats artístiques seguint els processos de creació adequats a les propostes i demostrar interès i iniciativa, creativitat i imaginació.

6. Dibuixar cossos i espais simples aplicant els fonaments dels sistemes de representació.

7. Seleccionar els materials més adequats per crear un producte plàstic i visual d’acord amb uns objectius prefixats i l’avaluació permanent durant els processos de disseny i execució.

·8 Diferenciar els estils, les tendències i els discursos de les arts visuals i audiovisuals atenent les etapes i moviments més rellevants i la diversitat cultural.

4t Curs (optativa)

Dins aquest curs és una matèria optativa i els seus continguts, per la seva especificitat, han de mantenir coherència, entre d’altres, amb les matèries de tecnologia, ja que s’hi treballen continguts comuns i, com totes les altres matèries, ha de tenir presents els continguts desenvolupats en les matèries instrumentals, com ara la llengua (expressió oral i escrita) i les matemàtiques. El llenguatge visual i plàstic ha de constituir un mitjà de comunicació que l’alumnat ha d’emprar des de qualsevol àrea de treball: tant a l’escola com, posteriorment, en actuacions laborals. A més, l’educació visual i plàstica connecta l’alumnat amb un àmbit que configura la cultura de la imatge, l’art, els mitjans de comunicació i les tecnologies audiovisuals.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Prendre decisions per a la realització de produccions artístiques especificant els objectius, proposant diverses opcions i avaluant la solució.

2. Utilitzar recursos TIC en el camp de la imatge fotogràfica, el disseny, el dibuix assistit per ordinador i l’edició videogràfica.

3. Col·laborar en la realització de projectes que comporten processos de concepció, disseny i execució cooperativa.

4. Dibuixar formes i espais aplicant els fonaments dels sistemes de representació.

5. Realitzar obres bidimensionals i tridimensionals, experimentant i utilitzant diversitat de tècniques (escultura, dibuix artístic, volum, pintura, gravat,etc.).

6. Emprar estratègies pròpies del disseny, la fotografia, la publicitat, el vídeo i els mitjans de comunicació i multimèdia per a realitzar projectes artístics i visuals.

7. Elaborar produccions multimèdia, videogràfiques i fotogràfiques utilitzant les tècniques adequades a cada mitjà tecnològic.

8. Descriure les formes aplicant sistemes de representació i normalització.

9. Reconèixer i llegir imatges, obres i objectes dels entorns visuals (obres d’art, disseny, cinema, multimèdia), atenent els aspectes formals i narratius de les propostes.

BATXILLERAT

Primer Curs.

Dibuix Artístic

El dibuix artístic constitueix el recurs intel·lectual bàsic per a l’expressió gràfica del pensament visual i intervé en el medi cultural tant per transmetre coneixements com per contribuir a crear-ne. Permet elaborar imatges capaces de comunicar el resultat de l’anàlisi objectiva de les característiques formals observades o inventades i esdevé el vehicle sensible per a l’expressió gràfica de les idees personals, dels sentiments o de les emocions.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Descriure els elements del llenguatge visual i plàstic com a aplicació pràctica dels procediments, materials i estris, fent un ús correcte de la terminologia i el vocabulari de la matèria.

2. Abstreure en la percepció visual els trets definidors de les formes observades i retenir-les en la memòria per descriure-les posteriorment amb el llenguatge visual i plàstic.

3. Descriure gràficament, i també oralment o per escrit, les formes naturals orgàniques i inorgàniques, atenent als seus elements estructurals interns i externs.

4. Representar amb caràcter descriptiu objectes senzills de l’entorn pròxim, determinar per mitjà de la línia la seva forma visual i l’estructura i distingir-ne les parts vistes de les ocultes.

5. Configurar representacions en el pla de formes volumètriques de l’entorn amb interpretació dels efectes de llum i ombra amb gradacions de valor.

6. Representar en el pla graficoplàstic espais reals interiors i exteriors amb l’ús de la perspectiva i dels indicadors de profunditat.

7. Aplicar els principis de la teoria del color en la representació d’objectes senzills i en l’elaboració de composicions amb diferents finalitats expressives.

8. Analitzar verbalment i/o per escrit, missatges visuals amb interpretació dels valors expressius transmesos pels elements formals i determinació dels significats d’acord amb el context artístic, social i cultural en què són produïts.

9. Mantenir una actitud oberta i respectuosa envers els resultats plàstics propers i els de les diferents tendències artístiques i manifestar interès per la conservació del patrimoni artístic català i el de caràcter universal.

10. Lliurar les activitats dintre dels terminis acordats amb un grau d’elaboració suficient que posi de manifest l’interès per l’experimentació graficoplàstica i la curiositat en la recerca creativa pròpies de la matèria.

Dibuix Tècnic

La matèria de dibuix tècnic desenvolupa les estratègies necessàries per a la comprensió i posterior solució gràfica dels problemes, amb un component de recerca i planificació dels processos. Els continguts de la matèria proporcionen a l’alumnat els coneixements propis del batxillerat i el prepara per afrontar estudis futurs més complexos. Pel seu caràcter instrumental, esdevé una eina imprescindible per a la formació acadèmica i també per a futures activitats professionals.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Emprar els estris tradicionals de dibuix tècnic i també les noves tecnologies informàtiques amb competència gràfica i resolutiva suficient.

2. Resoldre problemes de geometria plana relacionant amb coherència els conceptes i procediments que hi intervenen.

3. Construir figures geomètriques planes a partir de dades diverses relacionades amb els triangles, polígons i quadrilàters i també amb les tangències.

4. Resoldre problemes en sistema acotat i dièdric directe, amb coherència en els procediments, demostrant competència suficient en l’aplicació dels conceptes en les solucions.

5. Emprar el dibuix a mà alçada com a element de reflexió i raonament que permet d’establir plantejaments i programes de treball individual i col·lectiu, i madurar i definir els processos de creació i de solució de problemes.

6. Realitzar activitats de construcció gràfica i resoldre problemes emprant el llenguatge normalitzat del dibuix industrial, amb la nomenclatura pròpia i mostrant interès per la representació integrada dels sistemes.

7. Mostrar prou competència gràfica en la representació de figures i espais amb diversos mètodes de perspectiva.

8. Representar amb correcció gràfica i aplicant mètodes i procediments raonats, figures geomètriques planes, corbes i poligonals, cossos geomètrics i figures tridimensionals en general, en perspectives axonomètriques i còniques que incloguin formes rectes i corbes.

9. Lliurar les activitats dintre dels terminis acordats i reflectir-hi un grau de qualitat suficient mitjançant el qual es pugui detectar una bona actitud i prou interès davant la matèria.

Volum

La matèria de volum pretén introduir l’alumnat en la reflexió i producció de la realitat tridimensional. Per atendre aquest objectiu, cal partir de l’estudi i de la intervenció directa en aquesta realitat tridimensional, entesa com l’entorn. Aquest acostament a l’espai circumdant es proposa fer des de la percepció visual, tàctil i motriu, i mitjançant la reflexió de tots els aspectes que ampliïn els coneixements que l’alumnat ja té interioritzats sobre el seu entorn, de manera espontània o a partir de les valoracions i actuacions promogudes per altres matèries curriculars. Per tant, és convenient mantenir les relacions amb altres àrees del coneixement per fer que aquesta reflexió sigui globalitzada.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Conèixer i aplicar els elements del llenguatge plàstic tridimensional inherent a tota representació, valorant les relacions que s’estableixen entre la forma i la comunicació.

2. Conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions i produccions artístiques i culturals en el seu context, així com la producció, tant individual com col·lectiva, de projectes tridimensionals generats a l’aula.

3. Buscar informació de manera creativa i transformar-la en coneixement propi, relacionant-la i integrant-la amb els coneixements previs i la pròpia experiència personal.

4. Saber usar les eines, tècniques i recursos més adients per expressar fets, conceptes, emocions, sentiments i idees a través del llenguatge plàstic tridimensional i d’acord amb una intencionalitat comunicativa.

5. Elaborar projectes tridimensionals que combinin de manera unificada i coherent la forma, la matèria i el significat.

6. Representar, dissenyar i construir de manera esquemàtica i sintètica objectes tridimensionals amb la finalitat d’evidenciar-ne l’estructura formal bàsica, prescindint dels aspectes superflus o accidentals.

7. Utilitzar de manera creativa tècniques, materials bàsics, acabats i tractaments cromàtics en l’elaboració de composicions tridimensionals,

establint una relació entre ells, en coherència amb unes intencions plàstiques i comunicatives personals.

8. Generar respostes múltiples, creatives i originals davant un problema de caràcter tridimensional, aprofitant diferents estímuls verbals, visuals, sonors o tàctils i el propi bagatge personal.

9. Desenvolupar un procés coherent davant d’una proposta artística, mostrant iniciativa i capacitat per aportar idees personals en el treball en grup, respectant les idees dels altres, així com els espais i materials de l’aula taller.

10. Utilitzar amb creativitat les noves tecnologies com a eines integradores dels diferents llenguatges artístics, tant pel que fa al procés com en els resultats finals.

 

Tècniques d’expressió grafico plàstiques

 

La matèria de tècniques d’expressió graficoplàstica pretén estimular l’alumnat en la descoberta del món gràfic plàstic i visual i amb aquesta finalitat el dota, durant el procés d’ensenyament i aprenentatge, d’eines, recursos, estratègies i metodologies. Pretén també despertar la creativitat, trencar esquemes i estereotips i convidar l’alumnat a renovar l’entorn o fer una nova mirada envers l’entorn, amb esperit crític, positiu i reflexiu, obrint noves possibilitats d’interacció i comunicació.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Conèixer i aplicar els elements del llenguatge plàstic i visual inherents a tota representació, valorant les relacions que s’estableixen entre la forma i la comunicació. Emprar amb propietat la terminologia pròpia de la matèria.

2. Conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals en el seu context, així com la producció, tant individual com col·lectiva, de projectes artístics.

3. Buscar informació de manera creativa i transformar-la en coneixement propi, relacionant-la i integrant-la amb els coneixements previs i la pròpia experiència personal.

4. Saber usar les eines, tècniques i recursos més adients per expressar fets, conceptes, emocions, sentiments i idees a través del llenguatge visual i plàstic i d’acord amb una intencionalitat comunicativa.

5. Elaborar projectes de creació visual i plàstica que combinin de manera unificada i coherent la forma, la tècnica i la significació.

6. Representar i dissenyar de manera esquemàtica i sintètica propostes gràfiques i visuals amb la finalitat d’evidenciar-ne l’estructura formal bàsica.

7. Utilitzar de manera creativa tècniques, materials bàsics, acabats i tractaments cromàtics en l’elaboració de composicions, establint una relació unificadora entre ells, en coherència amb unes intencions plàstiques i comunicatives personals.

8. Generar respostes múltiples, creatives i originals davant un problema de caràcter bidimensional o tridimensional, aprofitant diferents estímuls verbals, visuals, sonors o tàctils i el propi bagatge personal.

9. Desenvolupar un procés coherent davant d’una proposta artística, mostrant iniciativa i capacitat per aportar idees personals en el treball en grup, capacitat per planificar les tasques i una actitud oberta a l’experimentació i sensible a la intervenció de l’atzar, tot respectant les idees dels altres, així com els espais i materials de l’aula taller.

10. Fer servir amb creativitat les noves tecnologies com a eines integradores dels diferents llenguatges

SEGON CURS

Dibuix Artístic

Mitjançant el dibuix artìstic es produeixen missatges. El dibuix esdevé el mitjà creatiu immediat i directe per indagar, explorar, analitzar i concretar els seus pensaments i així és usat per artistes, arquitectes, dissenyadors, escenògrafs, productors audiovisuals, etc. Per al receptor, les imatges percebudes li fan possible ampliar l’horitzó perceptiu i cognoscitiu del món visual en què viu, i així s’ha esdevingut a través de l’experiència aportada per les produccions visuals de les diferents manifestacions culturals i artístiques al llarg de la història.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Mostrar habilitat interpretativa en les representacions i destresa expressiva en l’ús dels mitjans graficoplàstics a partir de l’experimentació i la recerca de plantejaments innovadors.

2. Abstreure en la percepció visual els trets definidors de les formes observades i retenir-les en la memòria per descriure-les posteriorment amb el llenguatge visual i plàstic.

3. Representar en el pla graficoplàstic espais reals interiors i exteriors, fent ús de la perspectiva i dels indicadors de profunditat en el pla.

4. Interpretar de manera lliure i imaginativa, amb diferents graus d’iconicitat, referents visuals que demostrin el desenvolupament de la pròpia capacitat creativa.

5. Representar gràficament formes naturals amb descripció dels elements estructurals i els valors plàstics, i modificar-les posteriorment amb diferents finalitats comunicatives tot argumentant-ne la intencionalitat.

6. Descriure gràficament l’anatomia del cos humà amb concreció de la relació de proporcions i l’expressivitat del moviment.

7. Realitzar composicions bidimensionals que transmetin determinats valors expressius a partir de la interpretació de referents reals o produïts per la imaginació.

8. Analitzar oralment i/o per escrit missatges visuals amb interpretació dels valors expressius transmesos pels elements formals i determinació dels significats d’acord amb el context artístic, social i cultural en què són produïts.

9. Mantenir una actitud oberta i respectuosa envers els resultats plàstics pròxims i els de les diferents tendències artístiques i manifestar interès per la conservació del patrimoni artístic català, espanyol i el de caràcter universal.

Dibuix Tècnic

La matèria desenvolupa la visió espacial, mitjançant l’estudi de les propietats geomètriques de les formes i les relacions que es produeixen sobre el pla i a l’espai. El seu ensenyament ha de contemplar el desenvolupament d’aquesta visió espacial i de les capacitats d’abstracció com a aspecte fonamental per a un assoliment posterior dels conceptes.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Emprar els procediments manuals d’esbós i croquis, i també els estris de dibuix, amb prou competència gràfica pel que fa a l’operativitat dels escaires i a la concreció gràfica amb valor de línia.

2. Mostrar interès per la contextualització i pel coneixement dels principals referents històrics d’aplicació del dibuix tècnic.

3. Resoldre problemes de geometria plana, i fer una valoració raonada i contrastada de les propostes, dels procediments, de la metodologia i de les opcions de solució triades amb rigor en el procés de resolució.

4. Mostrar coneixement i domini suficient dels recursos informàtics i programari de dibuix assistit per ordinador per estudiar propietats,solucionar problemes i construir figures i espais en geometria plana, descriptiva i dibuix industrial.

5. Resoldre problemes de tangències amb aplicació del concepte d’eix radical, potència i inversió, i construcció gràfica de figures amb casos de tangències integrats, i amb combinació de figures geomètriques planes.

6. Establir relacions de posició a l’espai i mesura entre diverses figures bi i tridimensionals en representació dièdrica, i tenir capacitat per relacionar conceptes i procediments en la seva construcció.

7. Resoldre problemes plantejats amb diferents dades i establir els procediments correctes per concretar diferents solucions gràfiques (veritables magnituds, interseccions, angles i distàncies).

8. Realització gràfica de desenvolupaments de cossos geomètrics (poliedres i figures de revolució en posicions rectes i obliqües i amb seccions).

9. Realitzar activitats de construcció i resolució de problemes emprant el llenguatge normalitzat del dibuix i la seva nomenclatura amb correcció i competència comunicativa suficient, en les resolucions tant manuals com tecnològiques.

10. Representar amb correcció gràfica i aplicant mètodes i procediments raonats, cossos geomètrics i figures tridimensionals en general, en perspectives axonomètriques que incloguin formes rectes i corbes.

11. Trobar lligams i exemples de la realitat susceptibles de ser estudiats i treballats a l’aula com a propostes pròpies dels alumnes, que relacionin i exemplifiquin la matèria, i proposar activitats projectuals creatives i metodològicament coherents.

Disseny

La matèria de disseny pretén donar a conèixer els mecanismes i les condicions del disseny dels espais, dels objectes i de les imatges gràfiques que ens envolten, i aportar a l’alumnat les eines necessàries per a la seva comprensió i per abordar la seva concepció i pràctica de manera introductòria. Tanmateix, aquesta pretensió mai no serà de formar especialistes, però sí d’iniciar l’alumnat en el procés i la realització d’un projecte de disseny, així com en la reflexió i l’anàlisi d’aquesta pràctica, sempre establint un pont de connexió amb els coneixements adquirits anteriorment i principalment els referits a les arts plàstiques de dibuix i a la tecnologia.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Conèixer i aplicar els elements del llenguatge plàstic i visual inherent a tota manifestació de disseny, valorant les relacions que s’estableixen entre la forma, la funció i la comunicació.

2. Conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament productes de disseny quant al context, la comunicació, la funció, i la seva factibilitat.

3. Buscar informació de manera creativa i transformar-la en coneixement propi, relacionant-la i integrant-la amb els coneixements previs i amb la pròpia experiència personal.

4. Saber utilitzar les eines i recursos més adients per expressar fets, conceptes, emocions, sentiments i idees a través dels diferents llenguatges en tots els àmbits del disseny, d’acord amb la intencionalitat comunicativa.

5. Elaborar dissenys bi i tridimensionals on es proposin projectes que combinin de manera unificada i coherent forma, funció i significat.

6. Representar, dissenyar i construir de forma esquemàtica i sintètica propostes bi i tridimensionals amb la finalitat d’evidenciar-ne l’estructura formal bàsica. Reconèixer les necessitats de l’estandardització i la modularitat i saber aplicar-les.

7. Saber integrar elements i relacions compositives, tècniques i materials com a factors desencadenants de solucions de disseny de forma creativa, per tal de relacionar els elements que intervenen en la configuració formal dels projectes tant en el seu vessant comunicatiu i funcional com en la seva factibilitat.

8. Aportar solucions múltiples, creatives i originals davant un problema de projectació, usant el propi bagatge personal i tenint en compte els condicionants externs.

9. Desenvolupar un procés de disseny coherent davant una proposta, mostrant iniciativa i capacitat per aportar idees personals en el treball en grup, i respectant les idees dels altres, així com els espais i materials de l’aula taller.

10. Utilitzar les noves tecnologies com a eines integradores dels diferents llenguatges artístics, tant pel que fa al procés com en els resultats finals.

11. Comprendre les relacions del disseny amb altres àmbits, com la natura, la societat, la ideologia o l’ètica: conèixer i descriure les característiques fonamentals dels moviments històrics, corrents i escoles més rellevants en la història del disseny i elaborar propostes fonamentals de disseny industrial o d’espai habitable.

Cultura Audiovisual

La ràpida expansió de la societat de la informació i les noves tecnologies digitals i els mitjans de comunicació de massa, la interrelació entre persones de diverses cultures i la immediatesa dels processos comunicatius han configurat un entorn en el qual la imatge audiovisual ha esdevingut una eina bàsica per al desenvolupament de la creativitat, la mirada personal, la identitat i la construcció de valors socials. En aquest context, s’entén per cultura audiovisual el conjunt de representacions audiovisuals creades i produïdes pels éssers humans amb finalitats estètiques, simbòliques o ideològiques.

La matèria de cultura audiovisual té com a objectiu fonamental l’enriquiment de la capacitat de l’alumnat d’observar, analitzar, relacionar i comprendre la diversitat d’elements i fenòmens que conformen la cultura audiovisual del seu temps.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Identificar els avenços tecnològics que s’han produït al llarg de la història dins els àmbits de la imatge tecnològica, fixa i mòbil, i en l’evolució estètica de les creacions, produccions i missatges audiovisuals.

2. Analitzar i interpretar els elements espacials, i temporals, així com els trets formals bàsics i els significats principals en la lectura d’imatges fixes i en moviment.

3. Reconèixer i justificar les diferents funcions dels mitjans de comunicació audiovisual, diferenciant els elements informatius dels que estan relacionats amb la capacitat de gaudir estètic i lúdic.

4. Saber utilitzar els recursos propis de la creació i producció de documents audiovisuals més adequats per a la resolució d’una tasca determinada o per als propòsits d’un objectiu concret.

5. Identificar els elements bàsics del llenguatge audiovisual i emprar-los en la lectura, anàlisi i valoració de determinats productes audiovisuals.

6. Analitzar les possibilitats de les tecnologies audiovisuals de la informació i la comunicació per a la realització d’un projecte, així com conèixer els riscos de l’ús inadequat de la xarxa.

7. Analitzar les produccions audiovisuals dels mitjans de comunicació de massa, així com les característiques dels diferents gèneres, distingint els estereotips més comuns presents en els productes audiovisuals.

8. Desenvolupar capacitats creatives i imaginatives tot valorant els productes audiovisuals com a manifestacions culturals i artístiques i saber emprar el lèxic i la terminologia propis del llenguatge audiovisual.

9. Mostrar hàbits de creixement personal, respectant les dinàmiques de treball individual i en grup i sent sensible a les tasques de cooperació pròpies del desenvolupament dels projectes audiovisuals.

10. Adquirir els hàbits i les rutines necessaris per al bon funcionament i manteniment d’espais i material tècnic audiovisual i conèixer algunes de les sortides professionals relacionades amb els mitjans audiovisuals.

Percentatge de valoració per matèria 

Ha i fonaments de les arts i Dibuix tècnic. 

– Parcials trimestrals: 75% de la nota, on s’inclouen exàmens i treballs que recolliran aspectes 

teòrics i pràctics de les assignatures. – Notes de classe i pràctiques: 20% de la nota. – Actitud: 5% de la nota. 

Dibuix Artístic, Disseny, Volum, Tècniques graficoplàstiques, Il.lustració i Cultura Audiovisual. 

– Parcials trimestrals: 45% de la nota, on s’inclouen exàmens i treballs que recolliran aspectes 

teòrics i pràctics de les assignatures. – Notes de classe i pràctiques: 50% de la nota. – Actitud: 5% de la nota. 

  1. Avaluació del curs. 

Per a superar la matèria s’han d’aprovar els tres trimestres. 

  1. Recuperació ordinària i extraordinària. 

– L’avaluació és continua i es podrà anar recuperant durant el curs. – Si no es compleixen les condicions de l’apartat anterior l’alumne/a haurà d’anar a la recuperació 

ordinària i/o extraordinària dels trimestres pendents. 

L’assignatura de Dibuix tècnic a 1r de btx. està dividida en dos blocs, Geometria plana (1r i 2n trimestre) i Sistemes de representació (3r trimestre). 

– En la recuperació de juny (ordinària) els alumnes s’hauran de presentar a aquells trimestres que no 

han recuperat al llarg del curs. – En la recuperació de setembre (extraordinària) és per blocs sencers, encara que l’alumnes tingui un 

trimestre aprovat en relació al bloc. – En el cas de passar de curs amb l’assignatura pendent, l’alumne haurà de recuperar els dos blocs, 

és a dir, la matèria al complet. 

  1. Altres elements de valoració. 

– No es farà cap examen fora del dia i hora fixats si no es presenta un justificant oficial. 

– L’assistència és obligatòria, per cada falta sense justificar es podran descomptar 0,2 de la nota final 

d’avaluació.