Proves anuals per completar els ensenyaments d’ESO

Cada any es convoquen proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per als alumnes que no l’hagin obtingut en finalitzar l’etapa.

Centre de realització de les proves

El centre sempre ha de ser aquell on es troba l’expedient de l’alumne/a.

Alumnes que poden presentar-s’hi

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2021 són: 

 1. Haver finalitzat l’ESO l’any 2019 o 2020.

 2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2021.
  També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2021 sempre que
  compleixi alguna de les condicions següents:

  – Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  – Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).
  – Ser esportista d’alt rendiment.

 3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

 En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2020-2021.

En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats a ensenyaments d’adults o a l’Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats.  

 

Calendari

Publicació al tauler d’anuncis del centre o al seu web dels continguts i els criteris d’avaluació mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries.

CONTINGUTS_MINIMS_I_CRITERIS_AVALUACIO_ESO_2020_2021

Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció.

De l’1 al 12 de febrer de 2021.  Full d’inscripció

Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d’admesos i exclosos

Entre el 15 i el 19 de febrer de 2021

Termini de presentació de reclamacions a les llistes d’admesos i exclosos

Del 22 al 24 de febrer de 2021

Realització de les proves

De l’1 al 12 de març