cicles

Serveis socioculturals i a la comunitat


Proporciona els coneixements necessaris per atendre en la vida diària, persones i col·lectius amb necessitats especials de salut física, psíquica i social i tenir-ne cura, aplicant les estratègies i els procediments més adequats per mantenir-ne i millorar-ne l’autonomia personal i les relacions amb l’entorn.

També capacita per programar, intervenir educativament i avaluar programes d’atenció a la infància, aplicar els mètodes d’ensenyament-aprenentatge que afavoreixin el desenvolupament autònom dels nens i nenes de 0 a 6 anys, i organitzar-ne els recursos adequats.

Cicle formatiu de grau mitjà


Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui.

 

Cicles formatius de grau superior


Aquests estudis postobligatoris capaciten per programar, organitzar, desenvolupar i avaluar activitats d’integració social, valorar la informació obtinguda en cada cas i determinar i aplicar les tècniques més adequades per al desenvolupament de l’autonomia personal i la inserció ocupacional de la persona.

Aquests estudis postobligatoris capaciten dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra.

 

Preinscripció batxillerat i cicles formatius de grau mitjà

Del 14 al 21 de maig de 2019  
Novetat: No hi ha imprès de sol·licitud de preinscripció
Consideracions prèvies
La preinscripció l’heu de realitzar on line a través de la pàgina del Departament d’Educació.
Accés a la pàgina del Departament per realitzar la preinscripció:
Batxillerat:  http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?category=
Cicles Grau Mitjà:  http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/fp_gm_9420?moda=1
 
La… Llegeix més»