(premeu a les imatges per accedir als documents)
..
En el cas que les famílies necessiteu contactar amb el CAP per la presència de símptomes del COVID-19,  ho heu de fer per telèfon o via internet.
 
Ens han aconsellat utilitzar l’aplicació de sol·licitud de contacte des d’internet.
Els passos a seguir són:
1. Entrar a l’a web de l’Institut català de Salut. “Sol·licitud de contacte”
2. Entrar el codi de la tarjeta sanitària
3. Indicar el motiu de la consulta
4. Confirmar el número de telèfon que utilitzaran per posar-se en contacte amb vosaltres i fer la valoració pertinent per part del metge.
..

Requisits d’accés als centre educatius

Benvolgudes famílies,

Us informem de les indicacions que es troben en l’últim protocol rebut de Gestió de Casos de la Covid19, en relació als requisits d’accés als centres educatius.

Recordem que les recomanacions incloses en aquest document estan en contínua revisió i seran modificades si la situació epidemiològica així ho requerís.

REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS
– La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i
comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova
aparició de cap altre símptoma de la taula de símptomes.

TAULA DELS SÍMPTOMES MÉS FREQÜENTS DE LA COVID-19:

* Febre o febrícula>37,5ºC

*Tos
* Dificultat per a respirar
* Mal de coll*
* Refredat nasal*
* Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
* Mal de panxa amb vòmits o diarrea
* Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

– El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i
només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha
febre o altres manifestacions de la llista.

No es pot anar a l’escola, si l’infant presenta alguna de
les següents situacions:

* Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
* Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic
molecular.
* Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
* Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da
com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.

 

– Us demanem que recordeu avisar a l’escola per telèfon o enviant un correu electrònic a la tutora, quan el vostre fill/a no assisteix al centre.

– En el cas d’infantil només pot entrar una persona a buscar a l’infant.

 

Salutacions,

La direcció del centre

XII CAMINADA PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE

 

XII CAMINADA PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE

 Diumenge 27 de setembre

a les 9 h, davant del Polivalent

Ruta de dificultat baixa (durada prevista: 2h)

Esmorzar gratuït

 Inscripcions a: 972831707 –  608233020 

mediambient@llagostera.cat (fins el divendres 25/09/19 a les 13h).

Es faran grups reduïts per facilitar les mesures de la Covid-19.

Organitza: el Grup Excursionista Bell-Matí i l’àrea de medi ambient de l’ajuntament.

Mes info sobre Mobilitat: https://www.youtube.com/watch?v=CIH5jk4hGwU

 http://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/sem/

 

Indicacions del CAP

Benvolgudes famílies, 

 

Des del CAP de referència ens han indicat que en el cas que les famílies necessiteu contactar amb el CAP per la presència de símptomes del COVID-19,  ho heu de fer per telèfon o via internet.

Ens han aconsellat utilitzar l’aplicació de sol·licitud de contacte des d’internet.

Els passos a seguir són:

1. Entrar a l’a web de l’Institut català de Salut. “Sol·licitud de contacte”

image.png

2. Entrar el codi de la tarjeta sanitària

3. Indicar el motiu de la consulta

4. Confirmar el número de telèfon que utilitzaran per posar-se en contacte amb vosaltres i fer la valoració pertinent per part del metge.

Moltes gràcies.
La direcció del centre

Convocatoria de les subvencions de l’ajuntament de Llagostera a activitats extraescolars i material i sortides

Benvolgudes famílies,

L’Ajuntament de Llagostera ha obert el termini per presentar les sol·licituds per la subvenció de material escolar i sortides per al curs 2020-2021.

Termini: del 7 al 18 de setembre.

Lloc de presentació: Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Llagostera (Plaça del Castell, 1).

Horari d’atenció ciutadana: de dilluns a divendres de 10:00 a 12:00.

Us adjuntem el full de la sol·licitud, les bases específiques i el full informatiu.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD:

Documentació General (fotocòpia i original)

– Document identificatiu de la persona sol·licitant (DNI/NIE).

– Llibre de família, o altra documentació que acrediti la filiació de l’ infant.

– Preinscripció a l’activitat extraescolar escollida amb l’import exacte de l’activitat.

Documentació econòmica (de cada un dels membres computables da la unitat familiar en edat laboral)

– Fotocòpia de l’última declaració anual de l’IRPF presentada.

– En cas de no tenir obligació de fer la declaració d’IRPF, o en el cas que s’hagi modificat substancialment la situació econòmica, cal aportar:

  • Les tres últimes nòmines.

– En cas de no estar treballant:

  • Certificat de l’Oficina de Treball de la Generalitat en què s’especifiqui si es percep prestació per desocupació/subsidi i la seva quantia.
  • Certificat de vida laboral actualitzat.

 

Altra documentació

– En cas de separació o divorci: sentència de separació i conveni regulador on hi figuri la resolució sobre la custòdia, i, si escau, l’import mensual a percebre en concepte de manutenció/pensió. En cas d’incompliment, la presentació de la corresponent denúncia.

– Carnet de família nombrosa.

– Carnet de família monoparental.

– Certificat acreditatiu en cas d’invalidesa o disminució igual o superior a 33% del/de la menor, germans, pare, mare o tutor/a legal.

– En cas de famílies acollidores, documentació acreditativa de l’acolliment del/de la menor.

Podeu trobar més informació a la web de l’Ajuntament https://www.llagostera.cat/noticies/1091/convocatoria-de-subvencions-pel-curs-202021.html

BASES

FULL INFORMATIU

SOL·LICITUD

Reunions de famílies

Benvolgudes famílies,
Us recordem les dates de la reunió de famílies de principi de curs:

Protocol per accedir a la reunió:

. Accés per la porta principal del carrer Lleó I. Allà us indicaran on us heu de dirigir.

. Un sol familiar amb mascareta (en cas de separació familiar poden venir els dos progenitors).

. No presentar simptomatologia covid19.

. Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic a la porta.

Ordre del dia de la reunió:

. Benvinguda a les famílies.

. Presentació dels tutors i tutores.

.  Organització i funcionament  del dia a dia del curs 2020-2021: entrades, sortides, pati, menjador, extraescolar, cas possible covid…

.  Treball pedagògic: presencial i en cas de confinament.

.  Precs i preguntes

Us trametem també  la carta de la consellera de Salut i del conseller d’Educació de mesures extraordinàries de Salut per evitar els brots de la covid-19 a les escoles i també l’annex “Altres recomanacions i procediment d’actuació”.

CARTA ANNEX

 

Salutacions,

La direcció del centre