Comitè verd

El Comitè Verd neix l’any 2009 arrel de la necessitat de treballar per la millora de la gestió socioambiental del centre, de manera coordinada, i aconseguir un projecte transversal que impliqui tots els alumnes i mestres de l’escola.

Es tracta de donar protagonisme als alumnes, facilitant la seva participació en el projecte d’escola verda del centre, per tal que es sentin implicats en les accions que es porten a terme, formant part de la presa de decisions i de l’organització de les activitats.

El Comitè Verd està format per un/a representant de cada aula de Primària i el/la mestre/a responsable, el qual forma part, juntament amb altres mestres, del grup de treball d’escola verda de l’escola. Les reunions són mensuals i es realitzen dins l’horari escolar a l’aula polivalent.

Cada curs, després d’analitzar la funció que han de tenir els representants, cada grup-classe escull per votació democràtica el propi representant.

Cada representant, a la sessió de tutoria grupal, s’encarrega de recollir les propostes i/o necessitats que s’han detectat. Les propostes es plantegen a les reunions mensuals del Comitè, on són analitzades i debatudes. Cada representant porta les decisions i acords que se n’extreuen, a cada grup-classe.

Alhora, des del grup de treball d’escola verda, els mestres preparen les dinàmiques que es desenvoluparan amb els alumnes del comitè en funció de les necessitats de l’escola i de les accions que s’han compromès a desenvolupar en el Pla Anual (PA).

Share