Projecte educatiu

D’acord amb la LEC (Llei d’Educació de Catalana) tots els centres educatius vinculats al Servei d’Educació de Catalunya han de disposar de projecte educatiu. En el marc de l’ordenament jurídic, el projecte educatiu, que és la màxima expressió de l’autonomia dels centres educatius, recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu.

El projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre, contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa i la relació del centre amb l’entorn social, i ha de tenir en compte, si n’hi ha, els projectes educatius territorials.

El darrer Projecte Educatiu de Centre elaborat a l’escola Lacustària va ser presentat com a document definitiu al Consell Escolar el 2 de juliol de 2007 i es va aprovar per unanimitat. Passats 8 anys elaborem el present per adaptar­-nos a la normativa expressada a la LEC, amb vocació de continuïtat i amb perspectiva de millora. La formulació dels projectes educatius dels centres públics correspon al claustre del professorat, a iniciativa del director o directora i amb la participació dels professionals d’atenció educativa.

L’aprovació del projecte educatiu correspon al consell escolar.

Correspon al director o directora posar el projecte educatiu a disposició de l’Administració educativa, que n’ha de requerir la modificació en cas que no s’ajusti a l’ordenament.

 

 

 

 

Save

Share