Llengües estrangeres

Durant l’escolaritat, l’alumnat té accés a diferents oportunitats d’aprenentatge de llengües estrangeres, amb l’objectiu de desenvolupar la competència comunicativa en un món cada cop més global.

La llengua anglesa s’introdueix des de P3 i es va ampliant fins a 6è. Al cicle superior s’introdueix una segona llengua estrangera, el francès. Les activitats i els materials utilitzats són variats i fomenten la motivació envers aquesta àrea i l’enfoc comunicatiu.

Durant els primers cursos, la llengua anglesa és principalment oral, i, de manera progressiva, un cop ja tenen el domini de la lectoescriptura en català, es va introduint la llengua escrita. Les activitats vivencials com jocs, cançons i moviment són un dels eixos bàsics per l’aprenentatge de la llengua.

Els racons d’anglès des de 4t a la classe ordinària promouen l’aprenentatge autònom de la llengua, la presa de decisions, la col·laboració i l’autoavaluació. Un dels espais d’aprenentatge de cada nivell de primària és en anglès: s’utilitza la llengua en contextos en els que l’expressió del que s’ha après és necessària.

Si les circumstàncies ho permeten, l’alumnat assisteix a una obra de teatre en anglès cada curs, des de P3 a 6è, per adonar-se que la llengua és un vehicle de comunicació per a comprendre històries i gaudir de forma lúdica. L’ús de les TIC s’integra també en l’aprenentatge de la llengua, com a mitjà facilitador de recerca, exercitació i elaboració de continguts.

L’escola participa en el Programa d’Innovació GEP (Generació Plurilingüe) des de 2019. Aquest programa té la finalitat de millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat mitjançant la promoció de l’ensenyament d’una àrea no lingüística en llengua estrangera, de manera que s’aprèn tant el contingut de l’àrea com la llengua. És el que es coneix com AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres) (CLIL en anglès) Actualment s’imparteix una unitat didàctica a 5è i a 6è (Science) i s’està implantant una de d’art 1r a 4t. La finalitat d’aprendre una llengua estrangera és poder utilitzar-la en contextos internacionals. Al llarg dels anys, l’escola ha participat en un projecte d’innovació Orator en llengua anglesa, un projecte d’innovació PELE en llengua francesa, un projecte europeu Comennius i continua aquests últims anys participant a projectes europeus eTwinning , que donen sentit a l’ús de la llengua estrangera en contextos comunicatius reals.

Visita el bloc d’anglès:

English Corner