Consell de delegats

Des del curs 2015-2016 tenim a l’escola el consell de delegats, una manera de fomentar la participació activa de l’alumnat en la vida de l’escola. Les classes de cicle mitjà i cicle superior trien cada trimestre dos delegats que representen tots els seus companys de classe en la reunió trimestral del consell de delegats. En aquestes reunions es facilita la comunicació entre els alumnes i canalitza la participació de l’alumnat en la vida del centre. L’objectiu és aportar propostes, debatre temes i arribar a acords que afecten el funcionament i la bona marxa del centre. Aquestes propostes, temes i acords es parlen prèviament i posteriorment a les tutories de cada classe en el debat  moderat pels mateixos delegats.

TASQUES DELS DELEGATS:

 • Ser els representants de la seva classe.
 • Ser un bon exemple pels demés.
 • Vetllar per d’adequada convivència dels alumnes del grup que es representa.
 • Motivar i animar a fer les coses bé, a venir a les festes, a col·laborar amb l’escola…
 • Tenir la responsabilitat de relacionar-se amb el professorat quan es presentin situacions conflictives amb el
 • Posar ordre a la classe si el mestra ha de sortir un moment.
 • Moderar els conflictes que sorgeixin a classe o al pati. Si no se solucionen, parlar amb els mestres.
 • Liderar les assemblees de classe o les reunions de tutoria.
 • Comunicar als altres mestres no tutors, els acords presos a classe.
 • Fixar-se en si hi ha coses per millorar de l’escola, o prendre nota de les observacions que puguin fer altres companys.

UN BON DELEGAT HA DE SER:

 • Responsable
 • Educat
 • Bona persona
 • Un bon exemple pels altres companys