Projecte educatiu

En aquesta secció l’Escola Àngela Roca, d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, us presenta el seu PEC, el Projecte Educatiu de Centre que és un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic. En aquest document s’especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d’actuació del centre, la concreció dels currículums que s’imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l’educació en valors i altres ensenyaments.

També podreu, en aquesta secció, consultar altres documents més específics que també conformen el projecte educatiu, com ara: