Projecte educatiu

P1060677_optP1060895_opt

EL CEE “FOLCH I CAMARASA” és una escola pública única per la seva especificitat: ATENCIÓ EDUCATIVA A L’ALUMNAT AMB DISCAPACITAT VISUAL I TGD/TEA, AMB D’ALTRES DISCAPACITATS (auditiva- sordceguesa, cognitiva i/o motriu).

Tots els alumnes del centre presenten greus trastorns d’aprenentatge derivats de la seva gran dificultat de relació/comunicació amb l’entorn. El viuen d’una manera hostil i els costa d’entendre, per això els hi provoca un rebuig i un tancament que els porta cap a comportaments cada cop més autístics i psicotitzats que poden acabar desencadenant conductes disruptives d’autoagressió o agressió a l’entorn.

És per aquest motiu, que necessiten d’una atenció educativa específica, una intervenció especialitzada i l’ús d’unes estratègies pedagògiques adients per tal de potenciar el seu camí cap al desenvolupament i evitin un agreujament dels comportaments autístics.

La comprensió d’aquestes greus dificultats de comprendre i de relacionar-se amb el món que els envolta, va portar a l’Administració Educativa, l’any 1984, a valorar la necessitat de crear un context escolar específic per a oferir un espai escolar adequat a les necessitats educatives d’aquests alumnes, un context estructurat, organitzat i comprensiu de les dificultats que es deriven d’aquest greu problema de relació amb l’entorn: el CEE FOLCH I CAMARASA.