Història

Coincidint amb un canvi en l’evolució de l’Educació Especial a Catalunya (fa més de dues dècades)  van sorgir models educatius “d’intervenció específica” que van provocar la creació de nous centres especialitzats. Va ser llavors quan es va crear el CEE “FOLCH I CAMARASA” com a centre d’intervenció específica per a alumnat amb ceguesa i d’altres discapacitats associades, en el marc de la xarxa pública.

L’alumnat amb discapacitat visual o ceguesa utilitzava els altres sentits per a compensar el dèficit, especialment el tacte, com a eines fonamentals d’aprenentatge. Paral·lelament en els centres específics per alumnes amb trastorns greus i permanents de la personalitat (TGD/TEA) que manifestaven rebuig a tocar i/o ser tocats, utilitzaven fonamentalment la visió com a eina de relació i de comunicació. Però, i els nens i nenes amb edat d’escolarització, que presentaven alhora ambdues discapacitats (discapacitat visual o ceguesa amb trastorns greus de la personalitat)?

Aquests infants que presentaven greus dificultats sensorials, psicològiques i neurològiques, inicialment podien ser diagnosticats i atesos erròniament com a discapacitats profunds degut a les seves grans i greus dificultats en la relació amb l’entorn. En no percebre l’entorn de manera organitzada (manca de visió i desestructuració mental) manifestaven un gran rebuig envers aquest, fet que feia que s’aïllessin cada vegada més, tancant-se en si mateixos, integrant cada vegada menys estímuls externs degut a la manca d’estimulació adequada.

Va ser en aquest punt quan pares i mares de nens amb aquestes característiques i un grup de professionals entusiastes van fer una demanda d’escolarització al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  Per donar una resposta educativa i coherent a aquesta demanda, l’any 84, en el marc dels principis de normalització i sectorització (decret 117/84, atenent als principis de la LISMI 13/82) es va autoritzar la creació d’un centre específic per a alumnes amb ceguesa i altres deficiències associades: el CEE FOLCH I CAMARASA.

L’existència d’aquest centre específic segueix justificada en el marc de l’actual Llei d’Educació (Decret 299/87 sobre l’atenció educativa de l’alumnat amb NEE i Pla Director d’EE de Catalunya de l’any 2003), perquè és el context escolar adequat per a acollir als infants que no poden rebre l’atenció que necessiten dins del marc de l’escola ordinària, amb una proposta educativa ajustada a cada alumne i una manera d’intervenir flexible i creativa. Aquesta requereix una formació permanent i una constant reflexió sobra la pràctica per part de tots els professional i que es planteja com a objectiu principal el desenvolupament global de cada alumne ajudant-lo a potenciar les seves capacitats donant resposta a unes necessitats educatives molt diferenciades de les de la majoria.