Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Correspon al Departament d’Educació establir mesures perquè aquesta participació sigui efectiva, i també determinar el nombre i el procediment d’elecció dels membres del consell.

FUNCIONS:

 •  Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 •  Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 • Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 • Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 • Aprovar la carta de compromís educatiu.
 • Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

CONSTITUCIÓ CONSELL ESCOLAR

 • Presidenta: Felicidad Manzaneda Vivo
 • Cap d’estudis: Iolanda Martínez López.
 • Secretària: Marta Pina Urbano.

Sector professorat:

 • Núria Clotet Serra.
 • Vanesa Gonzalo Osanz.
 • Carla Roqueta Alabart
 • Francisca Moreno López.

Sector personal administració i serveis:

Olga Casas Ruiz.

Representant de l’AMPA:

Glòria Ballesta Cotrina.

Representant de l’Ajuntament:

Iolanda Valle

Sector pares i mares:

 • Núria Jou.
 • Natàlia Tintoré.
 • Sònia Garcés.
 • Mª Ángeles Benavente.