Mesures de sanitat i higiene del CFA El Vendrell des de l’1 de juny

El CFA El Vendrell posarà en marxa mesures de seguretat i higiene d’acord amb les recomanacions indicades a les instruccions del departament d’educació per a la reobertura dels centres educatius pel juny de 2020, sens prejudici de poder ampliar-les o canviar-les en funció de l’evolució de l’emergència sanitària general o de les possibles situacions derivades de l’obertura del centre i no previstes en aquest document.

L’entrada al CFA El Vendrell suposarà l’acceptació de les normes, pautes i mesures d’aquest pla d’obertura. En cas d’incomplir-les o no respectar-les les persones seran expulsades del recinte. El centre no es farà responsable de les conseqüències derivades de comportaments i conductes contràries al que estableix aquest pla.

Organització d’espais, persones i activitat.

 El centre ha planificat l’acció educativa i tutorial, reclutant el personal necessari per dur-la a terme, fent previsió dels alumnes i procurant emmarcar-lo tot en un escenari segur e higiènic.

Per aquest motiu, s’ha identificat al personal docent i no docent que podrà participar en les activitats presencials, s’han elaborat horaris per donar resposta a l’acció educativa i tutorial exigida i s’ha enviat la informació de reobertura i un formulari als alumnes per tal de fer previsió per a l’organització.

S’ha previst fer un retorn gradual i horaris esglaonats. I en la distribució de persones i espais s’ha fet una delimitació per tal de garantir al màxim la traçabilitat de possibles contagis al centre. 

Control d’accés al centre i condicions

El personal del centre serà l’encarregat del control d’accés al recinte i les seves condicions.

Tota persona que accedeixi al centre s’haurà de rentar les mans a l’entrada amb una solució hidroalcohòlica que facilitarà el centre i, degut a les dimensions i característiques del centre (explicades a l’apart d’espais d’aquest document), serà obligatori l’ús de mascareta.

L’entrada al centre educatiu només estarà permesa a:

 • Personal docent i no docent del centre amb declaració responsable de grup no vulnerable i amb mascareta
 • Alumnes matriculats al centre educatiu que hagin manifestat la voluntat d’assistir al mateix amb declaració responsable de grup no vulnerable i amb mascareta.
 • Personal del departament d’educació degudament identificat i autoritzat per la direcció del centre amb mascareta.
 • Personal de l’ajuntament del Vendrell degudament identificat i autoritzat per la direcció del centre amb mascareta.
 • Excepcions justificades i acceptades per la direcció del centre (personal sanitari, forces de seguretat, personal de manteniment…) amb mascareta.

Rentat de mans i distanciament social

El centre garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans amb la col·locació de dispensadors de solució hidroalcohòlica a l’entrada al centre, a totes les aules, al despatx de direcció i a la sala de professors. A més, als lavabos i a la sala de professors es disposarà de sabó amb dosificador i paper per eixugar-se les mans.

El personal del centre s’encarregarà de recordar la necessitat de rentar-se les mans freqüentment, així com altres hàbits com tossir o esternudar al colze.

Respecte al distanciament social, sempre que es pugi es mantindrà una distància aproximada de 2 metres entre les persones. El personal del centre serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes distàncies. A les aules cada alumne tindrà el seu lloc assignat. També el personal del centre vetllarà perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.

Neteja i desinfecció del centre

El centre garantirà l’existència de productes i materials necessaris per a la neteja i desinfecció del recinte. Per la neteja s’utilitzaran productes detergents d’us quotidià i per la desinfecció una  dilució d’aigua i lleixiu.

Es farà una neteja i desinfecció completa al final de cada jornada. Durant el dia es netejaran i desinfectaran els espais que ho requereixin, especialment en aquells de màxima concurrència. A cada aula, a consergeria, al despatx de direcció i a la sala de professors hi haurà un polvoritzador amb una  dilució d’aigua i lleixiu.

També es ventilaran tots els espais del centre abans de l’entrada i a la sortida de les persones. I, sempre que es pugui, es mantindran obertes portes i finestres dels diferents espais.

Mesures referides a l’alumnat

El alumnes del centre que assistiran a les classes o tutories durant aquest període seran informats, amb antelació a la seva assistència al centre, dels protocols i els nous procediments i mesures a aplicar recollits en aquest pla per tal d’evitar el risc de contagi.

Per poder assistir al centre els alumnes han de reunir els següents requisits:

 • S’hauran d’adaptar al nou horari establert
 • Hauran d’haver manifestat per escrit al centre (formulari, web o correu electrònic), abans de les 20h del 28 de maig de 2020, la seva intenció d’assistir a una classe o tutoria.
 • Hauran de portar, degudament empleada, el dia de la classe o tutoria, la declaració responsable de no formar part d’un grup vulnerable facilitada pel centre (veure annex 1). Tot i així, estan obligats a informar a la direcció en cas de que canviï alguna de les circumstàncies declarades.
 • Hauran de respectar les normes i protocols establerts pel centre.

Respecte a les mesures de seguretat e higiene

 • Hauran de portar de casa, durant tot el temps que estiguin al centre, una mascareta higiènica
 • Hauran de rentar-se les mans a l’entrada al centre amb solució hidroalcohòlica, cada cop que canviïn d’espai dins del centre i després de tossir o esternudar.
 • Hauran de respectar les distàncies de seguretat: 2m sempre que es pugui.
 • Respectaran el lloc assignat a l’aula.
 • Portaran el seu propi material escolar, sent impossible l’intercanvi o préstec del mateix.
 • No podran assistir al centre i avisaran d’immediat a la direcció si presenten algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19.

Mesures referides al professorat i personal no docent

El personal treballador del centre serà informat, amb antelació a l’obertura del centre, dels protocols i els nous procediments i mesures a aplicar recollits en aquest pla per tal d’evitar el risc de contagi.

Per poder assistir al centre el personal docent i no docent  han de reunir els següents requisits:

 • S’hauran d’adaptar al nou horari establert.
 • Hauran d’haver emplenat la declaració responsable de no formar part d’un grup vulnerable facilitada pel centre (veure annex). Tot i així, estan obligats a informar a la direcció en cas que canviï alguna de les circumstàncies declarades.
 • Hauran de respectar les normes i protocols establerts pel centre

Respecte a les mesures de seguretat e higiene

 • Hauran de portar tot el temps que estiguin al centre una mascareta FFP2 proporcionada pel centre.
 • Hauran de rentar-se les mans a l’entrada al centre amb solució hidroalcohòlica, cada cop que canviïn d’espai dins del centre, després de tossir o esternudar i, com a mínim, un cop cada 2 hores.
 • Hauran de respectar les distàncies de seguretat: 2m sempre que es pugui.
 • Controlaran el compliment efectiu de les mesures establertes per part dels alumnes.
 • Col·laboraran, quan sigui necessari, en tasques puntuals de neteja i desinfecció.
 • Portaran el seu propi material escolar, sent impossible l’intercanvi o préstec del mateix.
 • No podran assistir al centre i avisaran d’immediat a la direcció si presenten algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19.

Mesures referides a persones alienes al centre

En el període de l’1 al 14 de juny, tenen prohibida, salvo excepció justificada i acceptada per la direcció del centre, l’entrada al centre de totes les persones no contemplades a l’apartat de control d’accessos al centre d’aquest document. Per qualsevol consulta, informació o similar es remetrà al correu electrònic i al telèfon del centre.

Promoció i publicitat de les mesures

Es farà la difusió convenient i necessària de les mesures d’aquest pla i d’altres recomanacions mitjançant el correu electrònic a totes les persones que assistiran, la pàgina web del centre, cartells al centre i el personal docent i no docent.

Protocol d’actuació en cas de detecció d’aparició de simptomatologia compatible amb COVID-19 

Davant la presència de símptomes compatibles amb la COVID-19, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell moment.

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna durant la seva presència al centre:

 • Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic
 • Avisar pare, mare, familiar…
 • Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària.
 • Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos
 • Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre

En cas d’aparició de símptomes en un treballador o treballadora:

 • No assistir al centre
 • Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera
 • Informar a la direcció del centre

En cas de treballadors i treballadores del Departament d’Educació:

 • Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la direcció del centre
 • Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu seguiment per part del personal sanitari de la unitat de PRL així com el dels seus possibles

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>