Castellà 2

Aquest curs s’adreça a les persones adultes que volen adquirir un grau de competència mínima per comunicar-se en llengua castellana. S’hi treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana.

El curs correspon al nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).