Anglès 2

a) Durada: 140 hores distribuïdes en dues sessions setmanals a raó de dues hores cadascuna.

b) La finalitat global d’aquest curs és que va adreçat a les persones que hagin superat el curs inicial o que disposin dels coneixements corresponents per poder-lo seguir ja que s’hi treballen continguts del nivell A2 alhora que es repassa el ja après en el nivell anterior.

c) Objectius

1. Comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple: informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local i ocupació).

2. Comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals.

3. Descriure,  de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

d) Avaluació

 El professor observa diàriament els progressos de l’alumne/a i fa almenys un examen cada trimestre. Havent fet almenys tres exàmens per curs i en acabar el curs escolar, l’alumne és avaluat amb la menció d’ APTE/APTA o NO APTE/NO APTA. Si se supera el curs es pot passar al nivell següent però si no se supera només es pot repetir un sol cop.