PACF Grau Superior

Prova d’accés a cicles formatius de Grau Superior

Per a cursar el curs de preparació de les proves d’accés a CF de grau superior cal tenir complerts 19 anys o complir-los durant l’any de la prova. També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l’any de la prova) i tenen un títol (o el resguard corresponent) de tècnic o tècnica d’un cicle de grau mitjà d’ensenyaments esportius o del cicle de formació professional inicial d’activitats físiques i esportives.

Per tal de seguir el curs amb eficàcia, seria recomanable acreditar documentalment alguna de les situacions següents:

– ESO/GES.

– Tenir superada alguna matèria de segon de BUP o de 1r de Batxillerat.

– Tenir aprovat algun curs d’FP1

– Tenir superada la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.

– Tenir algun grau mitjà aprovat.

El Departament d’Ensenyament convoca les proves de caràcter general d’accés al grau superior dels ensenyaments esportius per a les persones que volen accedir a cicles de grau superior d’ensenyaments esportius i no tenen la titulació necessària.

L’objectiu de la prova de grau superior és que la persona aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat.

Les proves s’estructuren en dues parts: la part comuna i la part específica.

La part comuna es prepara de forma presencial al centre.

La part específica es prepara a través de l’IOC (a distància).

Part comuna

Agrupa les matèries següents:

– llengua catalana,

– llengua castellana,

– llengua estrangera* i

– matemàtiques.

* Cal escollir entre la llengua anglesa, la francesa i l’alemanya. L’única llengua que s’imparteix de forma presencial al centre és l’anglès, si algú vol cursar francès o alemany haurà de matricular-se a l’IOC.

Part específica

Segons la família professional o el cicle a què es vol accedir, cal triar dues matèries de

l’opció A, l’opció B ,l’opció C o l’opció D.

Per veure més detalls sobre la prova feu clic aquí

Per saber a quina família pertany el cicle superior que vols fer feu clic aquí