Anglès 3

a) Durada: 140 hores distribuïdes en dues sessions setmanals a raó de dues hores cadascuna.

b) La finalitat global d’aquest curs és que s’hi treballen els continguts finals del nivell inicial (A) i només alguns dels continguts introductoris del nivell intermedi (B1).

c) Objectius

1. L’aprenent ha de poder comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc.

2. L’estudiant ha de poder fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla l’anglès.

3. Cal que l’alumne/a sigui capaç de produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal.

4. Interactuar de manera breu per descriure fets i experiències, somnis, viatges, desitjos, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes sempre breument.

d) Avaluació

El professor observa diàriament els progressos de l’alumne/a i fa almenys un examen cada trimestre. Havent fet almenys tres exàmens per curs i en acabar el curs escolar, l’alumne és avaluat per una doble via: d’una banda, l’avaluació contínua al llarg del curs (60%) i, de l’altra, la realització d’una prova final externa (40%). Per poder ponderar les notes, la nota mínima de la prova externa ha de ser igual o superior a 6. S’obté la menció d’APTE si la ponderació de l’avaluació contínua i de la prova externa és igual o superior a 6,5 (sobre 10); en cas contrari, es considerarà NO APTE. 
En cas de suspendre, només es pot repetir un sol cop. En cas d’aprovar, no existeix cap nivell més a les Escoles d’Adults i una possible sortida per aquell qui vulgui aprendre i superar coneixements superiors podria ser fer una prova de nivell en una Escola Oficial d’Idiomes i apuntar-se al curs que aquesta determini com a autoritat competent en la matèria.