GESO a distància (IOC)

GESO a distància

Calendari de matrícula per a alumnes nous per al curs 2020-21
Tardor Hivern Primavera
3 al 10 de setembre … al … de novembre … al … de febrer

 IMPORTANT: Els alumnes nous heu de trucar a partir del dia 2 de setembre al 977 15 56 74 per agafar hora.

Només es matricularan alumnes de la nostra zona i amb cita prèvia (truqueu uns dies abans per agafar hora de matrícula). Porteu tota la documentació requerida.

El CFA El Vendrell és un centre de suport de l’IOC (Institut Obert de Catalunya) que permet seguir a distància els estudis que condueixen a l’obtenció del GES (Graduat en Educació Secundària).
Per aconseguir la titulació cal cursar 34 mòduls repartits en tres àmbits (comunicació, científic tecnològic i social) i dos nivells.

Els estudis s’organitzen en trimestres (tardor, hivern i primavera). Al final de cada trimestre hi ha un examen presencial per a cadascun dels mòduls, que se celebra en El Vendrell.

Requisits:

 • Tenir 18 anys o més (o complir-los l’any natural en què es formalitza la matrícula).
 • Les persones que tenen entre 16 i 18 anys i volen estudiar a distància han de demanar una autorització a la direcció de l’IOC. Aquesta autorització és de caràcter excepcional i de manera individual a les persones que per raons laborals o per necessitats educatives específiques no puguin seguir els estudis de règim ordinari.
 • Ser el nostre centre de suport el més proper al seu domicili. Podeu mirar quin és el vostre centre de suport més proper a centres de suport IOC – GES.

Cal aportar la documentació següent:

 • original i dues fotocòpies del DNI, NIE o passaport (en vigència).
 • original i dues fotocòpies de la documentació acadèmica justificativa d’estudis anteriors: títols oficials, llibre d’escolaritat o certificats oficials de notes (no són vàlids ni butlletins de notes ni informes d’avaluació).
 • original i dues fotocòpies de la documentació acreditativa de la bonificació de les taxes.
 • Si han fet PQPI, s’ha de portar certificat mòduls A i B.
 • Si fan PQPI, s’ha de portar el certificat oficial signat i segellat pel centre on cursen els mòduls A i B, amb les recomanacions del tutor per escrit.

Preus

 • Per cursar fins a 4 mòduls (per trimestre): 15,10 euros
 • Per cursar 5 mòduls o més (per trimestre): 25,00 euros
 • Assegurança escolar obligatòria anual: 1,12 euros (només l’han de pagar les persones que tenen menys de 28 anys).

Bonificació del 50% sobre l’import de la matrícula:

La poden demanar les persones que pertanyen a una família nombrosa de categoria general o a una família monoparental. Per acreditar aquesta situació cal presentar el títol de família nombrosa o el títol de família monoparental .

Exempció de l’import de la matrícula

La poden demanar:

 • les persones que pertanyen a una família nombrosa de categoria especial (s’ha d’acreditar amb el títol de família nombrosa),
 • les persones que tenen una discapacitat del 33% o superior legalment reconeguda (s’ha d’acreditar amb el certificat de discapacitat o la targeta acreditativa de la discapacitat),
 • les persones víctimes d’actes terroristes i els seus cònjuges i els seus fills (s’ha d’acreditar amb la resolució del Ministeri de l’Interior) i
 • les persones sotmeses a mesures privatives de llibertat (s’ha d’acreditar amb el certificat de l’Administració de Justícia).

Més informació: IOC (aquí)