Castellà inicial

Curs adreçat a persones adultes que volen adquirir un grau de competència mínima per comunicar-se en llengua castellana.

Es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de les situacions lingüístiques de la vida quotidiana.