Prova d’accés a universitat majors 25 / 45 anys

Més grans de 25 anys

Les persones més grans de 25 anys poden accedir a la universitat superant la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya.

Estructura de la prova

Les proves s’estructuren en dues fases:

Fase general: igual per a tots els candidats.

La fase general té com a objectiu determinar la maduresa i la idoneïtat dels candidats per cursar estudis universitaris, així com la seva capacitat de raonament, de comprensió i d’expressió escrita en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya, i el coneixement d’una llengua estrangera.

La fase general consta de quatre exàmens:

a. Comentari de text

b. Llengua catalana

c. Llengua castellana

d. Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès)

 

La fase específica està estructurada en cinc opcions vinculades amb les cinc branques de coneixement en què s’articulen els títols universitaris oficials de grau.

La fase específica té com a finalitat valorar les habilitats, les capacitats i les aptituds dels candidats per seguir i superar estudis vinculats a cadascuna de les branques de coneixement entorn de les quals s’organitzen els títols universitaris oficials de grau.

S’estructura en cinc opcions:

A. Arts i humanitats

B. Ciències

C. Ciències de la salut

D. Ciències socials i jurídiques

E. Enginyeria i arquitectura

El candidat ha d’escollir una de les cinc opcions. La fase específica consta de dos exàmens corresponents a matèries vinculades a l’opció d’accés triada.

En funció de l’opció triada, el candidat tindrà preferència per accedir als estudis universitaris vinculats a aquella opció.

Opcions d’accés Matèries
A) Arts i humanitats Filosofia
Geografia
Història contemporània
Història de l’art
Literatura
B) Ciències Biologia
Física
Matemàtiques
Química
C) Ciències de la salut Biologia
Estadística
Física
Matemàtiques
Química
D) Ciències socials i jurídiques Economia de l’empresa
Estadística
Geografia
Història contemporània
Matemàtiques
E) Enginyeria i arquitectura Dibuix tècnic
Economia de l’empresa
Física
Matemàtiques
Química

 El candidat que s’examini de dues matèries que siguin coincidents en diferents opcions d’accés, s’haurà examinat de més d’una opció i, per tant, tindrà preferència d’accés a tots els estudis universitaris vinculats a aquestes opcions d’accés (per exemple, si un candidat s’examina de física i matemàtiques tindrà preferència d’accés a tots els estudis universitaris vinculats a les opcions B, C i E).

Per saber a quina opció pertany la carrera que vols cursar clica aquí

Més grans de 45 anys

Les persones més grans de 45 anys poden accedir a la universitat superant la prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys.  Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya.

També poden de forma simultània presentar-se a les proves d’accés per als més grans de 25 anys.

Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns a les proves d’accés per als més grans de 25 anys i a les proves d’accés per als més grans de 45 anys.

 

Estructura de la prova

Per poder ser admès a la universitat via més grans de 45 anys, cal superar una prova d’accés i realitzar una entrevista personal, amb resolució d’APTE. Així dons, aquestes proves tenen dues parts:

1. Prova d’accés, per a aquests candidats consta de tres exàmens:

a. Comentari de text

b. Llengua catalana

c. Llengua castellana

 

2. Entrevista personal

Aquesta entrevista es realitzarà a la universitat on es vol accedir, encara que la prova s’hagi superat a una altra universitat del sistema català.

·       Només la realitzaran els candidats que tinguin superada la prova d’accés per a més grans de 45 anys.

·       Només tindrà validesa l’any en què es realitza i per accedir a un sol centre-estudi.

El candidat que, tenint la prova d’accés per a més grans de 45 anys superada en convocatòries anteriors, vulgui realitzar l’entrevista personal també haurà de formalitzar la matrícula dins del termini establert a la convocatòria. En aquest cas podrà optar també per presentar-se a la prova escrita i sempre se li tindrà en compte la millor de les qualificacions.

Aquí pots consultar les notes de tall per accedir a les diferents carreres universitàries.