GES Presencial

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (GES)


Aquest curs s’adreça a estudiants que vulguin obtenir el graduat en educació secundària.

Aquest títol permet continuar estudis de formació professional de grau mitjà (CFGM) o bé de batxillerat, obtenir un títol i millorar coneixements.

Com s’organitza?


Les matèries que s’estudien per obtenir el GES s’agrupen en tres grans àmbits de coneixement:

  • àmbit de la comunicació: llengua i literatura catalana, llengua i literatura castellana i llengua estrangera.
  • àmbit científic: matemàtiques, les ciències i la tecnologia.
  • àmbit social: ciències socials, geografia, història, educació per a la ciutadania, i aspectes de música i educació visual i plàstica.

Cada àmbit de coneixement s’organitza en mòduls trimestrals independents entre si, però que segueixen una progressió, ordenats en dos nivells de dificultats: 1r nivell i 2n nivell. Cada mòdul equival a 35 hores d’estudi.

Quina durada té?


Els estudis de GES s’organitzen en dos nivells (GES 1 i GES 2) que es poden cursar en dos cursos acadèmics (6 trimestres). Aquesta durada es pot flexibilitzar per a aquelles persones que ho necessitin en funció de la seva disponibilitat o ritme d’aprenentatge.

Segons els estudis o titulació de l’alumne se’l matricula en el nivell que li correspongui. Els mòduls que un alumne no ha de cursar per la seva titulació són convalidats. De la mateixa manera, un alumne pot acreditar alguns mòduls mitjançant una prova d’avaluació inicial.

Per obtenir el títol de GES l’alumnat ha de cursar i superar els 34 mòduls o, si escau, convalidar-los o acreditar-los.

Quan es pot començar?

Com que els mòduls són trimestrals, cada trimestre s’obre un període de matrícula en cas que quedin places lliures. Encara que la recomanació és començar a inici de curs.

Horari

L’horari pel curs 2020-2021 es comunicarà al setembre en el període de matrícula. El marc horari serà de dilluns a divendres, entre les 9 i les 14 h.