Matrícula 2020 – 2021

Oferta educativa presencial

Alumnes admesos en el procés de preinscripció

Han de venir entre el dia 2 i el 9 de setembre (als matins de 10 a 13h i dimecres dia 9 de setembre també de 16:30 a 18:30h) i portar el que s’indica al full de preinscripció.

Alumnes en llista d’espera (van fer la preinscripció però es van quedar sense plaça)

Han de venir el dia 14 de setembre (a les 10h), i portar el que s’indica al full de preinscripció. Si queden places lliures, es donaran pel número d’ordre dels presents.

Alumnes que no han fet preinscripció (en funció de les places disponibles)

Han de venir a partir del dia 16 de setembre de 10 a 13h. Només podran tenir una plaça si no han estat ocupades pels alumnes que han fet preinscripció del 15 al 29 de juny. Les places es donaran per ordre d’arribada, sempre que es compleixin els requisits.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 

– Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.   

– Original i fotocòpia de la Targeta sanitària (TISS).

– Certificats o títols d’estudis cursats.

 

L‘adreça informada a la sol·licitud ha de coincidir amb la del DNI o s’ha de portar un certificat o volant municipal (empadronament).

Tots els alumnes han de ser majors d’edat, o fer 18 anys al llarg del 2020. Els alumnes que facin els 18 anys a partir del moment de la matrícula, en aquest any, hauran de venir acompanyats del pare, mare o tutor i aportar la fotocòpia del DNI del mateix. També han d’aportar llibre de famíia (original i fotocòpia).

També poden incorporar-se als ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes les persones que hagin complert com a mínim 16 anys l’any natural en què inicien la formació, en els supòsits següents:

  • si tenen un contracte laboral que els impedeixi assistir als centres educatius en règim ordinari.
  • si es troben en procés d’obtenció d’un permís de treball.
  • si són esportistes d’alt rendiment.
  • si estan cursant o han cursat els mòduls obligatoris A i B dels programes de qualificació professional inicial (PQPI).
  • si estan cursant el programa Joves per l’ocupació.
  • amb caràcter excepcional i de manera individualitzada, a la vista dels informes justificatius, es pot autoritzar la incorporació d’alumnes amb necessitats específiques quan circumstàncies singulars justificades ho facin aconsellable.