Alfabetització (Formació instrumental)

L’objectiu d’aquests estudis de formació instrumental és que les persones adultes aprenguin a llegir, escriure i fer càlculs elementals. La superació d’aquests estudis permet l’obtenció del certificat de formació instrumental.

Al centre s’ofereix, dividit en dos cursos, el primer dels tres nivells en què estan estructurats aquests estudis.

L’aprenentatge se centra en tres àrees de coneixement: llengua, matemàtiques i ciències socials i naturals. En el primer nivell, l’objectiu principal és l’adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura i escriptura i de càlcul, a més de nocions elementals sobre l’entorn social i natural.