Documentació de Centre

Dins d’aquest apartat trobarem tota la documentació oficial del nostre centre. Això inclou:

-El projecte educatiu del centre ( PEC ):  PEC

-Les normes d’organització i funcionament del centre ( NOFC ): NOFC Can Record

-Pla TAC: Pla TAC

-Pla d’absentisme escolar: Pla integral de la comissió absentisme 

-Pla d’acollida d’alumnes nouvinguts:  Pla acollida SEC Can Record

-Projecte de Convivència del centre: Projecte de Convivència

-Projecte Montseny:   Projecte Montseny 16-17

 

 

Tota aquesta documentació està en constant revisió i actualment s’està reelaborant part de les mateixes.