Criteris Aula oberta

CURS: Projecte Montseny (Aula oberta)

Matèries

Nota de trimestre

Recuperació de trimestres

Nota de curs

Recuperació de setembre

Recuperació de cursos anteriors

Àmbit lingüístic – social

60 % treballs

30 % proves escrites

10% actitud

Recuperacions català i castellà prova escrita.

Ciències socials treball.

La nota del curs serà la mitjana aritmètica dels tres trimestres. Si aquesta és igual o superior a 5. El cur quedarà aprovat.

Àmbit de llengües fer un dossier d’estiu.

Àmbit social fer un dossier d’estiu.

Àmbit de llengües si es supera el curs actual, queda aprovat l’anterior.

Àmbit social s’ha de fer un dossier.

LLengua Anglesa

Àmbit científico- tècnic

Matemàtiques

Educació física

60% Pràctica i participació a l’aula.

15% Hàbits d’higiene: dutxa I canvi de roba.

15%Treballs escrits i audiovisuals.

10%Actitud de classe i treball en valors.

Es fa avaluació contínua. Si es suspèn un trimestre es recupera aprovant el següent trimestre.

S’han de fer activitats en cada trimestre

Avaluació continua. S’ha d’aprovar part escrita i pràctica amb un cinc per poder fer la mitjana. Si durant el curs següent aprova la matèria , quedarà aprovat el curs anterior.

Música (3r Eso)

40% examen escrit

45% part instrumental, treball de recerca d’informació i treball en grup,.

a) 10% Quadren de classe.

b) 15% pràctica instrument.

c) 20% treballs.

15% actitud

Avaluació contínua.

Per recuperar el trimestre anterior s’ha de presentar apunts, exercicis i dossiers que no han lliurat en els trimestres anteriors. També cal presentar el repertori de l’instrument que correspongui.

Aprovar els tres trimestres amb un cinc. La nota final serà la mitjana dels tres trimestres.

Lliurar un dossier de treball que comptarà el 40% de la nota i fer un examen teòric que comptarà el 60% de la nota.

La nota ha de ser cinc.

Lliurar un dossier que proporcionarà el professor de la matèria i que l’alumne/a haurà de lliurar en la data establerta.

Ètica (4t Eso)

80% exposicions orals, activitats individuals o en grups, i intervencions orals

20% actitud, interès i puntualitat.

Cal entregar les tasques no realitzades o aquelles que no s’han superat amb un cinc Ha de superar amb un cinc els tres trimestres. Excepcionalment si hi ha un trimestre suspès es valorarà la clara progressió de l’alumne. Cal fer un dossier que es lliurarà el dia establert per la professora.

Pràctiques a l’empresa

Hort

40% Valoració quantitativa o treballs presentats

60% Valoració qualitativa del dia a dia a classe

Presentar de nou les activitats suspeses Aprovar tots els trimestres amb un cinc

Cal fer un dossier que proporcionarà la docent.

Cal fer un dossier que proporcionarà la docent