Àrees de proximitat

Per aplicar el criteri de proximitat al centre es té en compte l’àrea d’influència del centre que determinen els ajuntaments afectats i els serveis territorials del Departament d’Educació. En el cas de Can Record l’àrea de proximitat és Sant Esteve de Palautordera i Montseny.