Departament de Llengües estrangeres

L’aprenentatge de les llengües estrangeres a l’etapa de secundària està enfocat cap a l’adquisició i millora de les habilitats comunicatives de l’alumne: comprensió oral i escrita, i expressió oral i escrita; juntament amb l’ampliació dels coneixements del sistema lingüístic de la llengua.

Les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic de llengües estrangeres tenen com a eix vertebrador la comunicació oral de l’alumne. La comprensió, l’expressió i la interacció oral són part important de tot el procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua estrangera ja que impliquen el coneixement d’un lèxic, d’uns elements morfosintàctics i d’uns elements fonètics que ajuden a l’alumne en l’adquisició de la llengua estrangera.

La comprensió lectora en llengua estrangera desenvolupa la capacitat de construir significat i interpretar textos per tal d’obtenir informació i ampliar els coneixements.

Pel que fa a l’expressió escrita, l’alumne ha de desenvolupar habilitats que li permetin fer una planificació del contingut del text, fer un redactat amb les idees estructurades aplicant estratègies de textualització i, finalment, revisar i millorar el text segons el propòsit comunicatiu.

ANGLÈS

  • Desdoblaments a 1r, 2n i 3r ESO en grups petits per oferir una millor atenció als diferents ritmes i estils d’aprenentatge dels nostres alumnes. NOTA: Durant el curs 2020-21, l’organització de grups estables com a mesura extraordinària a causa de la pandèmia per la COVID-19 impedeix mantenir els desdoblaments en la matèria d’anglès.
  • Projecte de lectura a 2n ESO on els alumnes dediquen una hora setmanal a llegir llibres en anglès segons el seu nivell.
  • Agrupacions flexibles a 3r i 4rt ESO per poder fer una bona preparació per les proves oficials de l’EOI per a l’obtenció del certificat de B1 o B2, ja que estem adherits al programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres. Aquest programa té l’objectiu d’impulsar la preparació de l’alumnat per a les proves oficials de les EOI des dels centres de secundària amb el suport de l’EOI de referència, que en el nostre cas és l’EOI d’Osona. Les escoles oficials d’idiomes gestionen i administren les proves per a l’obtenció de dos certificats oficials, el de B1 i el de B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües. 
  • Optatives d’anglès a 2n i 3r ESO on es treballen de manera activa les diferents habilitats de la matèria: reading, listening, speaking i writing, per tal d’assolir una millora del nivell competencial de l’alumne/a en llengua anglesa.

FRANCÈS

  • Optativa de francès a 1r, 2n, 3r i 4rt ESO que té com a objectiu començar l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera, adquirint coneixements lèxics i gramaticals bàsics (nivell A1 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües Estrangeres) que permetin a l’alumne progressar en la seva comprensió escrita i oral.