Educació Visual i Plàstica

L’aula de Visual i Plàstica: enfocament de l’assignatura en relació a les competències bàsiques, l’espai, l’equipament i el material.

L’àrea d’Educació Visual i Plàstica té un paper fonamental en l’adquisició i el desenvolupament de les competències bàsiques de l’àmbit artístic així com fomentar la creativitat. La Dimensió d’expressió, interpretació i creació engloba les competències bàsiques que més relació tenen amb l’espai allà on es desenvolupen les activitats d’ensenyament i aprenentatge: l’aula.

Aquesta dimensió agafa impuls quan és capaç de fer propostes creatives a partir del coneixement i l’aplicació de les eines i els procediments dels llenguatges artístics. Treballar en profunditat i diversitat de procediments és parlar d’expressió, interpretació i creació plena a partir de l’art.

L’aula de Visual i Plàstica de l’institut s’ha anat configurant durant els últims anys de manera constant i l’actual ubicació ha permès potenciar tècniques i processos que han donat singularitat i rellevància a l’oferta educativa del centre.

A l’institut l’assignatura d’Educació Visual i Plàstica s’imparteix a grups classe força nombrosos per tant l’espai per treballar, tal i com s’està fent actualment amb la diversitat de tècniques i procediments, requereix unes condicions mínimes. Al mateix temps aquesta assignatura també prepara una part significativa d’alumnat per a seguir formant-se en centres de l’entorn en estudis relacionats en l’àmbit artístic, tan batxillerat com cicles formatius (els últims anys aproximadament un 20% de nois i noies han continuat els estudis postobligatoris en àmbits artístics).

A continuació es citen alguns equipaments importants i difícilment traslladables a un altre aula del centre, tant per motius d’espai com econòmics (alguns necessitarien fer obres):

  • Aigüera amb tres aixetes, aigua calenta i espai per netejar i escórrer eines i recipients de volums força grans. Sense aquest equipament no és possible treballar la majoria de tècniques pictòriques, d’impressió, tridimensionals… que actualment estem treballant. El fet de tenir tres aixetes també possibilita l’agilitat mínima per treballar amb grups de classe sencers.
  • Tòrcul de gravat i zona de tècniques d’estampació: el tòrcul és una de les últimes adquisicions, de característiques professionals, màquina molt pesada i que necessita estar envoltada d’espai per la seva manipulació. Les tècniques de gravat també necessiten una taula per preparar les planxes, per entintar i per treballar en grup petit.
  • Zona de assecatge, i dipòsit de fustetes/suports per sortir a dibuixar.
  • Zona d’emmagatzematge de materials bàsics, eines diverses, llibres, objectes… la majoria en armaris tancats amb clau.
  • Zona d’emmagatzematge de papers i cartolines.
  • Zona d’emmagatzematge de pintures
  • Taula de tall amb protecció.
  • Taules grans per treballar formats grans, per treballar en grups i per treballar Dibuix Tècnic de Batxillerat.

Cal destacar també que la  forma allargada de l’aula permet ubicar molt bé tots aquests equipaments i espais de treball: l’espai central per ubicar el grup classe  treballant, un extrem per la zona de neteja i assecat, l’altre extrem com a zona d’estampació/entintat/gravat, i les zones d’emmagatzematge i pissarres per tot el volt.