Departament de Matemàtiques

La competència matemàtica és l’habilitat per desenvolupar i aplicar el raonament matemàtic per tal de resoldre problemes diversos en situacions quotidianes.

En la matèria de matemàtiques oferim:

·        Durant el curs acadèmic ens presentem a les proves Cangur. Els concursos són una bona manera d’aprendre matemàtiques perquè aporten un element essencial: la motivació. S’hi poden trobar situacions reals en què surtin les matemàtiques, i això ens ajuda entendre que les matemàtiques són a tot arreu! En el primer cicle les proves Cangur són obligatòries i en el segon cicle són optatives.

·        A 4t d’ESO tenim dues opcions per poder escollir en funció de l’orientació postobligatòria de cada alumne: matemàtiques acadèmiques i aplicades. Tot i que aquesta tria ajuda en el futurs estudis, en cap moment és vinculant per poder escollir la modalitat de Batxillerat o altres estudis. El curs 20-21 degut al Covid, el 1r trimestre no s’ofertarà i pels següents trimestres es valorarà un cop finalitzat el 1r.

Departament de Català i Castellà

Amb l’objectiu de promoure l’aprenentatge lingüístic dels nostres alumnes, el departament de llengua catalana i castellana de l’institut Les Margues organitza activitats especials com les següents:

  1. Protagonista Jove: És una activitat en la qual alumnes de tot Catalunya fan de crítics i de jurat de tres obres literàries publicades.

  2. Participació en concursos literaris diversos, entre els quals destaquem el que organitza l’Ajuntament de Calldetenes i el que organitza el mateix centre per Sant Jordi.

  3. A més, introduïm noves metodologies per a difondre l’hàbit de la lectura: lapbooks, booktrailers, àlbums creatius, representacions teatrals, creació de pàgines web i podcasts.

 

 

Departament de Llengües estrangeres

L’aprenentatge de les llengües estrangeres a l’etapa de secundària està enfocat cap a l’adquisició i millora de les habilitats comunicatives de l’alumne: comprensió oral i escrita, i expressió oral i escrita; juntament amb l’ampliació dels coneixements del sistema lingüístic de la llengua.

Les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic de llengües estrangeres tenen com a eix vertebrador la comunicació oral de l’alumne. La comprensió, l’expressió i la interacció oral són part important de tot el procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua estrangera ja que impliquen el coneixement d’un lèxic, d’uns elements morfosintàctics i d’uns elements fonètics que ajuden a l’alumne en l’adquisició de la llengua estrangera.

La comprensió lectora en llengua estrangera desenvolupa la capacitat de construir significat i interpretar textos per tal d’obtenir informació i ampliar els coneixements.

Pel que fa a l’expressió escrita, l’alumne ha de desenvolupar habilitats que li permetin fer una planificació del contingut del text, fer un redactat amb les idees estructurades aplicant estratègies de textualització i, finalment, revisar i millorar el text segons el propòsit comunicatiu.

ANGLÈS

  • Desdoblaments a 1r, 2n i 3r ESO en grups petits per oferir una millor atenció als diferents ritmes i estils d’aprenentatge dels nostres alumnes. NOTA: Durant el curs 2020-21, l’organització de grups estables com a mesura extraordinària a causa de la pandèmia per la COVID-19 impedeix mantenir els desdoblaments en la matèria d’anglès.
  • Projecte de lectura a 2n ESO on els alumnes dediquen una hora setmanal a llegir llibres en anglès segons el seu nivell.
  • Agrupacions flexibles a 3r i 4rt ESO per poder fer una bona preparació per les proves oficials de l’EOI per a l’obtenció del certificat de B1 o B2, ja que estem adherits al programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres. Aquest programa té l’objectiu d’impulsar la preparació de l’alumnat per a les proves oficials de les EOI des dels centres de secundària amb el suport de l’EOI de referència, que en el nostre cas és l’EOI d’Osona. Les escoles oficials d’idiomes gestionen i administren les proves per a l’obtenció de dos certificats oficials, el de B1 i el de B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües. 
  • Optatives d’anglès a 2n i 3r ESO on es treballen de manera activa les diferents habilitats de la matèria: reading, listening, speaking i writing, per tal d’assolir una millora del nivell competencial de l’alumne/a en llengua anglesa.

FRANCÈS

  • Optativa de francès a 1r, 2n, 3r i 4rt ESO que té com a objectiu començar l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera, adquirint coneixements lèxics i gramaticals bàsics (nivell A1 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües Estrangeres) que permetin a l’alumne progressar en la seva comprensió escrita i oral.

Estada lingüística i en famílies a Dublín.

Aquest mes de febrer un grup de 39 alumnes de 2n d’ESO de l’Institut ha viatjat fins a Dublín per participar durant una setmana en un programa d’immersió lingüística en anglès i estada en famílies. 

Els alumnes han assistit a classes durant 3 hores cada matí i han treballat en grups i per projectes, juntament amb alumnes irlandesos. En aquestes sessions han desenvolupat un projecte basat en la vida i la cultura irlandeses, on els alumnes han fet ús de les seves competències lingüístiques en anglès per tal d’obtenir informació, tot parlant i col·laborant amb els alumnes locals.

A les tardes s’han realitzat visites a museus, un tour per Dublín i excursions pels seus voltants. Un cop finalitzades aquestes activitats, els alumnes han passat els vespres amb les seves famílies amfitriones, parlant de com ha anat el dia i col·laborant amb les tasques de casa.

Aquesta estada lingüística ha estat una experiència enriquidora per tots ells perquè els ha ofert la possibilitat de conviure de prop amb una altra cultura i millorar els seus coneixements d’anglès dins d’un entorn innovador i motivador.