Orientació educativa

Les funcions de l’orientador al centre

L’orientació educativa consisteix en el conjunt d’actuacions dels equips del centre programades, sistematitzades i avaluades, per garantir l’assoliment de les competències bàsiques des de l’acompanyament personalitzat de l’alumnat al llarg de l’escolarització.

En aquesta línia, entenem que l’acció tutorial, en col·laboració amb les famílies, contribueix a assolir les competències personals i socials de l’alumnat necessàries per poder desenvolupar el projecte personal, acadèmic i professionals. L’acció tutorial és funció i responsabilitat de tot el professorat i la tutoria, en especial en els primers cursos de l’ESO, comporta la integració i l’acompanyament de l’alumnat.

L’orientació educativa està incorporada en el currículum, i això comporta dissenyar estratègies didàctiques i pedagògiques per fomentar l’aprenentatge i l’autonomia de l’alumne/a.

La funció de l’orientador en el centre és la de promoure la planificació, la coordinació i la dinamització d’aquestes tasques d’acompanyament, seguiment i avaluació dels alumnes. L’actuació professional i específica de l’orientador es divideix en dos grans blocs:

 • Alumnat: codocència i suport dins i/o fora de l’aula, per tal d’afavorir l’intercanvi d’estratègies i ajudes; docència sobre aquells aspectes relacionats amb l’especialitat de psicopedagogia (competència d’autonomia i iniciativa personal, d’aprendre a aprendre, social i ciutadana i competència comunicativa i d’orientació professional per ajudar a contribuir a l’èxit acadèmic i professional de l’alumnat.

L’orientador es dedica, prioritàriament, a l’alumnat que presenta més dificultats en l’aprenentatge i, molt particularment, als que necessiten suports educatius específics per progressar en els aprenentatges i amb risc d’exclusió social.

 • Comunitat educativa: suport tècnic a l’equip docent (assessorant per a la funció tutorial i en la planificació d’estratègies organitzatives i pedagògiques per atendre adequadament els diversos ritmes, nivells, estils d’aprenentatge i les necessitats educatives de l’alumnat, i donant suport en l’elaboració, aplicació, seguiment i avaluació dels plans individualitzats); suport tècnic a l’equip directiu del centre (planificant i fent el seguiment de les mesures d’atenció de tots els alumnes participant en la comissió d’atenció a la diversitat (CAD).

Atesa les característiques i l’amplitud de la tasca orientadora i d’acompanyament de l’aprenentatge dels alumnes, el professorat d’orientació educativa requereix la coordinació amb el professional de l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP). Les tasques que aquests dos professionals comparteixen són les següents:

 • L’avaluació psicopedagògica en els casos d’alumnes amb informe de reconeixement de necessitats educatives i els seguiment dels plans individualitzats.
 • Orientar i informar les famílies dels alumnes amb necessitats educatives específiques sobre serveis i recursos del sector, beques i ajuts.
 • Orientar i informar la intervenció de serveis externs o la derivació d’alumnes a una UEC.
 • Col.laborar en la proposta, la planificació i el seguiment de les mesures organitzatives i metodològiques que el centre aplicarà per millorar l’acompanyament i l’aprenentatge dels alumne.
Funcions de l’orientador del centre
Alumnat Comunitat educativa
Suport a l’equip docent Suport a l’equip directiu
 

 • Codocència i/o suport dins l’aula
 • Docència d’aspectes relacionats amb la seva especialitat
 • Coordinació del procés psicopedagògica i propostes d’orientació (*).

 

 • Assessorament a la funció tutorial: tutors/es i equip docent.
 • Suport a la planificació de les actuacions específiques de l’orientació acadèmica i professional.
 • Col·laboració en la planificació d’estratègies organitzatives de centre per a l’atenció de les necessitats educatives de l’alumnat (*)
 • Suport en l’elaboració, seguiment i avaluació del PI.
 • Assessorament als equips docents per atendre els nivells, ritmes i estils d’aprenentatge (*).
 • Participació en la comissió d’atenció a la diversitat, seguiment i avaluació de l’alumnat (*).
 • Coordinació dels recursos i les actuacions amb els serveis educatius i altres (*).
(*) En col·laboració amb l’EAP.

Al departament d’orientació ajudem a l’alumnat a ser autèntic, únic, diferent, ric emocionalment; l’acompanyem perquè superi tots els reptes i descobreixi qui és; l’orientem perquè arribi a ser una persona autònoma i eduquem el seu cor.

Eslògan gràfic del departament d'Orientació