Xarxa Competències Bàsiques

La Xarxa CB està formada per un equip de docents, agrupats en zones educatives, que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d’autoavaluació. Els seus pilars són:

  • Avaluar per aprendre: L’avaluació per aprendre (AxA) es focalitza en la distància entre el punt de partida de l’aprenent i el punt d’arribada desitjat. Aquesta distància pot ser escurçada si el docent i l’aprenent comparteixen els objectius d’aprenentatge i els criteris d’avaluació, si es formulen bones preguntes i si existeix un feedback efectiu. La recerca en aquest camp ha demostrat que els aprenentatges són més efectius quan els aprenents:
    • Entenen clarament allò que s’espera que aprenguin.
    • Reben un feedback en relació amb la qualitat esperada del seu treball i com millorar-lo.
    • S’involucren en les tasques escolars: prenen decisions dels passos a seguir, són conscients dels seus errors i saben autoregular-se.
  • Activitats competencials: Els continguts curriculars són el mitjà per assolir els objectius i possibilitar que l’alumnat sigui competent per usar les seves capacitats en situacions i contextos reals. Els continguts curriculars per si mateixos no constitueixen la finalitat de l’acció educativa, sinó que són el mitjà per assolir els objectius i possibilitar que l’alumnat sigui competent per usar les seves capacitats en situacions i contextos reals.

En aquest aspecte prenen molta importància els projectes o treball globalitzat. És a dir, el treball curricular transversal que, a partir d’un tema o bloc temàtic, incorpora coneixements de diferents àrees. D’aquesta manera els aprenentatges es situen en contexts reals, són significatius i alhora més entenedors i motivadors per als alumnes.