Xarxes per al Canvi

Amb el mateix objectiu que la Xarxa de Competències Bàsiques, Xarxes per al Canvi engloba diferents centres de la ciutat de Barcelona, agrupats per zones de proximitat. Treballar amb centres de proximitat és un valor afegit que facilita la continuïtat del treball de les escoles de primària als instituts de referència.

El Programa Xarxes per al Canvi neix el gener de 2017 liderat pel Consorci d’Educació de Barcelona i com a resultat del conveni de col·laboració amb el Programa Escola Nova 21, l’Associació de Mestres Rosa Sensat i l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, una aliança clau en el context d’innovació educativa que viu la nostra societat.

Els quatre agents educatius sumen esforços per la innovació i assumeixen el compromís de treballar junts en el període 2017-2020 amb l’objectiu d’aconseguir un sistema educatiu equitatiu que promogui per a tots els alumnes una experiència educativa inclusiva, empoderadora i de qualitat.

Les 21 xarxes de centres de la ciutat de Barcelona treballem amb responsabilitat en la millora contínua del propi centre i dels aprenentatges de l’alumnat, el desenvolupament professional del professorat, la col·laboració entre centres educatius i la indagació col•lectiva, un context que aporta coherència al sistema de valors que construïm i compartim i que ens cohesiona davant els reptes globals que enfronta l’escola i la societat.

Tots els centres que formem part de les Xarxes per al Canvi, volem innovar en la forma de transmetre el coneixement, despertant en els nois i noies les ganes d’aprendre, la curiositat, l’esperit crític amb la finalitat última del creixement personal.