Pla Acció Tutorial

1. INTRODUCCIÓ

El Pla d’Acció Tutorial és el marc en què s’especifiquen els criteris per a l’organització de l’acció tutorial als instituts i les seves línies prioritàries de funcionament. Els seu sàmbits d’actuació seran:

Alumnat

 • Actuacions que, d’acord a la planificació realitzada pel departament d’orientació, guiaran el programa d’activitats que s’ha de realitzar a l’horari setmanal de tutoria.
 • Actuacions dirigides a fer el seguiment del procés ensenyament-aprenentatge de tot l’alumnat.
 • Actuacions per atendre individualment l’alumnat, sobretot aquell que més ho necessiti.

Professorat

 • Actuacions que assegurin la coherència educativa en el desenvolupament de les programacions i la pràctica docent de l’aula per part del professorat del grup.
 • Actuacions que permetin afavorir les relacions interpersonals entre els diferents membres de la comunitat educativa i el seu benestar en el centre.

Famílies

 • Actuacions que permetin establir una aliança amb les famílies, tant amb la finalitat de compartir informacions sobre els aspectes que puguin resultar rellevants per millorar el procés d’aprenentatge de l’alumnat, com per orientarlo i promoure la cooperació en la tasca educativa del professorat.

Per tant, l’acció tutorial és una tasca que hem d’entendre com una actuació educativa en xarxa, que cal realitzar de manera compartida i coordinada, de manera que impliqui els tutors i tutores, a tot l’equip de professorat , al centre educatiu en general, sense perdre de vista les famílies i l’entorn.

La tutoria forma part de la funció docent i del currículum. Si volem una acció educativa integral, personalitzada i de qualitat, cal establir-la com una tasca a fer entre tots. Per tant, serà responsabilitat de tot l’equip docent. La coordinació i el treball d’equip del professorat és fonamental per al bon funcionament del grup classe i de l’alumnat individualment.

L’acció tutorial es desenvolupa per part de tot el professorat, però s’intensifica i personalitza en la figura del professor/a-tutor/a i exigeix una programació específica tant a nivell de centre com de grup. Així doncs, els tutors i tutores esdevenen els principals orientadors de l’aprenentatge, dinamitzadors de la vida socio-afectiva del grup-classe i orientadors personals, escolars i professionals dels estudiants.

2. OBJECTIUS GENERALS DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

2.1. Facilitar l’adaptació de l’alumnat al centre i al grup-classe, fomentar el desenvolupament d’actituds participatives, informar-los dels seus drets i deures i millorar les relacions del grup-classe. Aprendre a conviure.

2.2. Afavorir el desenvolupament integral de l’alumne i l’educació emocional i en valors. Aprendre a ser i aprendre a viure.

2.3. Fomentar estratègies d’aprenentatge, hàbits i tècniques d’estudi per a capacitar l’alumnat al seu aprenentatge: Aprendre a aprendre.

2.4. Prevenció, detecció i seguiment de l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge i amb necessitats educatives especials.

2.5. Afavorir l’autocontrol i la presa de decisions de forma que l’alumnat pugui intervenir de manera crítica i positiva en l’entorn. Aprendre a decidir.

2.6. Orientar l’alumnat en els aspectes escolars, acadèmics i professionals, d’acord amb les seves aptituds, necessitats i interessos. Aprendre a orientarse.

2.7. Fomentar les relacions interpersonals entre els diferents membres de la comunitat escolar.

2.8. Promoure la participació i col·laboració de les famílies en el procés educatiu dels seus fills i filles amb el centre.

3. OBJECTIUS A DESENVOLUPAR PELS TUTORS I TUTORES

3.1 En relació a l’alumnat

 • Fer el seguiment personalitzat del procés d’ensenyament aprenentatge de l’alumnat.
 • Facilitar una integració plena tant en el centre com en el grup classe, tot desenvolupant un sentiment de pertinença, confiança i respecte.
 • Dinamitzar el grup classe tot afavorint un clima de respecte mutu, comunicació i cooperació que possibiliti l’adquisició d’actituds de respecte i tolerància.
 • Potenciar el desenvolupament harmònic i integral de l’alumnat tant a nivell físic, psíquic, com emocional i en valors que el permeti comportar-se socialment amb maduresa i autonomia.
 • Afavorir l’adquisició i el domini de les tècniques d’estudi que facilitin el seu procés d’aprenentatge i la participació en el seu procés d’ autoavaluació.
 • Participar en la detecció de problemes de l’alumnat, el seu diagnòstic i l’aplicació de mesures a adoptar.
 • Conèixer les aptituds, motivacions i interessos de l’alumnat a fi d’informar-los i orientar-los més eficaçment en el seu procés d’aprenentatge i en els moments de prendre decisions davant les diferents opcions educatives i professionals.

3.2 En relació a les famílies

 • Informar les famílies del funcionament del centre i del grup (aspectes pedagògics, metodològics, organitzatius, etc.).
 • Establir una bona aliança amb les famílies.
 • Fer de pont entre el centre i les famílies mantenint una relació fluïda, de respecte mutu i de col·laboració conjunta.
 • Col·laborar amb les famílies (assessorar-les i orientar-les) en tots els aspectes que afecten l’educació dels seus fills, ocupant el lloc que el correspon.

3.3 En relació als equips docents

 • Detectar les dificultats que pugui presentar l’alumnat i buscar solucions concretes d’actuació conjunta des de les nostres possibilitats.
 • Presidir i coordinar les sessions d’avaluació del seu grup classe, que s’hauran d’ajustar als principis d’avaluació contínua i formativa i recollir-la informació significativa que tinguin els altres docents respecte a l’alumnat del seu grup.
 • Transmetre a la resta de l’equip docent qualsevol informació sobre característiques personals, motivacions, relacions familiars del seu alumnat que consideri que s’han de tenir en compte quan es valori el progrés de l’alumnat, mantenint una total confidencialitat sobre aquestes informacions. El Departament d’orientació col·laborarà en aquesta tasca.

4. CONTINGUTS

Els continguts estan agrupats en quatre grans blocs: aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a conviure, i aprendre a ser.

 • L’orientació personal (Aprendre a Viure). Actuacions dirigides a afavorir la formació integral de l’alumnat, facilitant-li l’autoconeixement en l’àmbit de les aptituds, personalitat i interessos, i col·laborant en la maduresa personal i el desenvolupament de criteris propis.
 • L’orientació escolar i acadèmica (Aprendre a Aprendre). Actuacions dirigides a afavorir l’aprenentatge de l’alumnat, possibilitant la coordinació i integració dels diferents aspectes que incideixen en el seu procés d’aprenentatge tot detectant les necessitats educatives especials.
 • L’orientació d’estudis i professional (Aprendre a Orientar-se i a Decidir). Actuacions dirigides a acompanyar l’alumnat a fer una elecció equilibrada del currículum per a estudis futurs i orientar-lo per ser una persona activa, crítica i conscient en deixar l’institut.
 • El coneixement i la dinamització del grup-classe (Aprendre a adaptar-se i a conviure). Afavorir les relacions comunicatives i d’intercanvi entre l’alumnat del mateix grup i el seu professorat, i entre les persones dels diferents grups que integren l’institut. La implicació de l’alumnat com a col·lectiu en la vida del centre i la canalització de les seves aspiracions com a grup també són objectius de l’acció tutorial.

5. ORGANITZACIÓ

 • Cada grup comptarà amb una hora setmanal de tutoria.
 • Cada tutor i tutora disposa de dues hores sense alumnat per tal de fer el seguiment tutorial del grup, les entrevistes amb les famílies i complimentar totes les tasques administratives oportunes.
 • Es faran com a mínim dues reunions de tutors trimestrals. Una en la qual es lliurarà la programació de les activitats a portar a terme durant el trimestre, i una altra d’avaluació o de seguiment.
 • A final de curs es farà una reunió d’avaluació del programa de tutoria en la qual es faran les propostes de millora per al curs següent.
 • Els tutors de nivell tenen una hora setmanal de coordinació.

6. CONTINGUTS PER NIVELLS

1 ESO

Trimestre 1

 • Benvinguda al Verdaguer, coneixement de l’institut.
 • Elecció de delegat. Consell de delegats
 • Educació emocional (amb col·laboració amb l’entitat SEER)
 • Les normes de convivència
 • Com presentar els treballs a l’institut
 • La primera avaluació: preparació i revisió dels resultats.

Trimestre 2

 • Tècniques d’estudi i treball individual i de grup
 • La mediació com a forma de resolució de conflictes
 • Autoconeixement, acceptació i estima
 • La segona avaluació: expectatives i resultats obtinguts

Trimestre 3

 • Encarem el final de curs: objectius complerts?
 • El crèdit de síntesi.
 • Valoració del primer any a l’ESO.

2 ESO

Trimestre 1

 • Elecció de delegat.
 • Educació emocional (amb col·laboració amb l’entitat SEER)
 • Hàbits d’estudi: organització de la setmana, com podem millorar??
 • La primera avaluació: preparació i revisió dels resultats.

Trimestre 2

 • Les relacions interpersonals: el grup d’amics.
 • La resolució de conflictes: “i tu, de quina banda estàs?”
 • El fracàs: un aprenentatge.
 • La segona avaluació: expectatives i resultats obtinguts.

Trimestre 3

 • Fòbies: xenofòbia, homofòbia… quin paper hi tenim??
 • El crèdit de síntesi.
 • Valoració del curs, propostes per a 3r.

3 ESO

Trimestre 1

 • Drets i deures dels alumnes.
 • Organització del temps d’estudi i de lleure.
 • Educació sexual.
 • Emocions: tristesa i fúria, com les afrontem.
 • La primera avaluació: preparació i revisió dels resultats.

Trimestre 2

 • Som ciutadans: Visc, convisc i participo (pla d’acció jove)
 • L’assertivitat.
 • El meu futur: i, a mi, què m’interessa?
 • L’expressió oral a partir dels contes.
 • La segona avaluació: expectatives i resultats obtinguts.

Trimestre 3

 • Encarem el final d’etapa: les optatives de 4t.
 • El crèdit de síntesi.
 • Valoració del curs.

4 ESO

Trimestre 1

 • Com reaccionem davant els exàmens: el compromís i els reptes.
 • Elecció de delegat.
 • Violència de gènere: molt a dir.
 • Prevenció de consums i drogadiccions.
 • La primera avaluació: preparació i revisió dels resultats.

Trimestre 2

 • El currículum, la carta de presentació i l’entrevista de treball.
 • Interessos personals, estudis i professions.
 • Les proves diagnòstiques.
 • La segona avaluació: expectatives i resultats obtinguts.

Trimestre 3

 • Encarem el final de curs: objectius complerts?
 • El projecte de recerca.
 • Valoració del curs.
 • I després de l’ESO què???