Com som

L’Institut La Romànica té la funció de:

Formar, orientar i acreditar l’alumnat per a l’adquisició de les competències establertes en el disseny currricular de les diferents etapes educatives, contribuint a la seva integració familiar, social i laboral, i crear un entorn participatiu i motivador entre l’equip humà que faciliti el funcionament del centre.

L’Institut La Romànica vol arribar a:

Ser un centre educatiu de qualitat, amb voluntat d’innovació i millora contínua, integrat a Barberà del Vallès i de referència en el teixit empresarial més proper i afí.

Línies de treball:

El centre donarà prioritat a les següents línies de treball:

 • Projecte de treball transversal en el camp de la competència lingüística i comunicativa.
 • Recerca de fórmules que permetin el treball cooperatiu
 • Agrupaments flexibles.
 • Importància dels nivells i dels departaments.
 • Atenció individualitzada a partir de l’acció tutorial i l’orientació psicopedagògica.
 • Treball amb les institucions i les organitzacions del barri que atenen l’alumnat fora de l’horari escolar, a través del Pla Educatiu d’Entorn.
 • Pla d’acollida, especialment per a l’alumnat nouvingut.
 • Atenció específica a l’alumnat que arribi d’altres zones de l’estat espanyol i al que vinguin de països estrangers.
 • Suport a l’acció educativa familiar des de l’acció tutorial i altres activitats d’orientació i intercanvi adreçades a les famílies.
 • Col·laboració amb les empreses del sector en la formació professional dual.
 • Projecte d’internacionalització de centre per fomentar la col·laboració amb empreses i centres europeus.

Valors:

L’Institut es defineix integrador, no discriminatori, democràtic, laic, català, progressista, respectuós amb totes les persones, creences, cultures i ideologies en el marc de la convivència democràtica, curós amb el medi ambient i sotmès a l’interès públic mitjançant el respecte a les lleis i cercant contínuament la millora de la qualitat en els ensenyaments i serveis que proporciona al seu alumnat.

Creiem que L’Institut ha de servir d’orientació i ajuda als nois i noies en el camí de l’aprenentatge de la convivència i de la solidaritat, sense dogmatismes ni imposicions arbitràries, així mateix que ha de garantir la igualtat d’oportunitats de tot el nostre alumnat.

Entenem que el treball, l’esforç i la disciplina són valors irrenunciables en el desenvolupament integral del nostre alumnat.