Política de qualitat

La Política de Qualitat de l’institut La Romànica és un compromís amb la societat en general per tal de satisfer les necessitats educatives dels nostres alumnes en particular, oferint-los uns ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional de qualitat tenint, com a repte primordial, la millora continua per assolir l’excel·lència educativa.

La implantació i manteniment del nostre sistema de gestió d’aquesta política té com a referents les normes de qualitat i d’excel·lència reconegudes així com la legislació en matèria educativa i les normatives aplicables al nostre context educatiu i en especial les directrius establertes pel Departament d’Educació i les que fan referència en matèria de seguretat, salut laboral i medi ambient.

El camí de la millora contínua i satisfacció al nostre centre el podem concretar en els següents objectius:

  • Arribar a enriquir la dimensió personal i social de l’alumnat satisfent les seves necessitats formatives objecte d’inscripció al nostre centre.
  • Generar confiança en les famílies i obtenir el seu recolzament en el procés educatiu dels seus fills i filles.
  • Generar un clima de pertinença al centre que permeti augmentar la cohesió social, la convivència entre tots els agents implicats i reduir l’abandonament prematur per assolir l’èxit educatiu.
  • Oferir als professionals docents i al personal d’administració i serveis les eines que permetin desenvolupar al màxim les seves competències i esdevenir satisfets amb la seva tasca al centre.
  • Col·laborar amb les institucions i empreses del sector més proper i afí per tal de dotar al nostre alumnat de les competències professionals que li permetin la integració plena en societat.

Aquesta política ha de ser difosa i coneguda pels membres de l’organització i del seu entorn.

Els responsables de la seva aplicació han d’afavorir la participació de la comunitat educativa comptant amb la seva col·laboració i compromís.

El Departament d’Educació, en primer terme, i l’institut La Romànica, en segon terme, ha de poder facilitar els recursos humans, materials i econòmics per fer efectiva aquesta política d’acord amb la planificació establerta pel seu desenvolupament