Tutoria orientadora – llegeix més

LA TUTORIA ORIENTADORA
Paper del tutor/a orientador/a:

 • Fer el seguiment de la marxa del curs i el tractament, si escau, de problemes específics de l’alumnat.
 • Dur a terme l’orientació acadèmica i professional de l’alumnat.
 • Establir una relació fluïda i profitosa per a l’alumnat entre família-alumne-centre.
 • Ser l’adult de referència de l’adolescent en l’àmbit escolar.
 • Afavorir l’adquisició i desenvolupament d’hàbits de comportament, relació amb els altres, hàbits participatius i tècniques de treball i d’estudi.
 • Promoure l’autoconeixement i descobriment de les aptituds, capacitats i preferències de l’alumnat.
 • Ajudar al desenvolupament de la pròpia personalitat.
 • Potenciar el respecte i la tolerància ben entesa (no la permissivitat):
  • entre l’alumnat del grup i del centre.
  • envers la diversitat personal, cultural, religiosa.
  • en el marc de les normes de convivència del centre (NOFC).
 • Despertar l’esperit de col·laboració.
 • Establir una relació d’empatia amb l’alumnat. Una bona relació, amb afecte i respecte facilita el procés d’ensenyament-aprenentatge.
 • Afavorir l’autoestima personal de l’alumnat i els hàbits en general.
 • Fer atenció a les diferències individuals.
 • Animar l’alumnat a la participació en la vida del centre. Només s’accepta i es manté allò que s’ha contribuït a crear.
 • Ajudar al coneixement de (i, si s’escau, compromís amb) les xarxes associatives de l’entorn.