Normativa sobre mòbils i ús de G Suite

ÚS RESPONSABLE DELS DISPOSITIUS MÒBILS AL CENTRE

 L’ús dels dispositius mòbils al centre s’ha de dur a terme tenint en compte tres principis:

– La responsabilitat: un bon ús s’ha de fonamentar com a valor perquè realment tingui un valor pedagògic i no merament coercitiu o impositiu. L’alumne/a és, en últim terme, el qui decideix com i quan utilitza el mòbil i quines conseqüències té aquesta elecció.

 – El respecte per l’entorn i els altres: s’ha d’afavorir en tot moment que es faci un ús respectuós pel que fa a l’ambient de treball i vetllar per no vulnerar el dret a la intimitat de les persones.

 – L’adequació, la finalitat última és que l’alumnat aprengui a utilitzar de manera adequada aquests dispositius en les diferents situacions o activitats que es duguin a terme tant en l’entorn educatiu com fora d’ell.

 Seguint aquests principis, la normativa sobre l’ús dels dispositiu mòbils al centre és la següent:

Espais amb activitat acadèmica (aules, laboratoris, tallers, gimnàs, pati, biblioteca,…)

·         Només es pot utilitzar el mòbil amb l’autorització del professorat i sempre per a usos acadèmics.

 Pati, entrades i sortides de l’institut, fora de l’edifici 

·         Es pot utilitzar per connectar-se a Internet i enviar missatges. Es podrà escoltar música sempre i quan es faci de manera respectuosa.

·         Cap d’aquests casos poden suposar que l’alumnat arribi tard a l’aula o que el professorat l’hagi d’avisar per entrar!

 Als passadissos i durant les proves

·         Estrictament prohibit en proves, en passadissos, en lavabos.

 Sortides realitzades per les diferents matèries

·         En les sortides es podrà utilitzar el mòbil exclusivament pels usos que determini el professorat, sempre que no interfereixi amb les activitats lectives.

  2.      El mòbil ha d’estar en silenci o apagat dins l’edifici del centre.

  3.      A l’edifici el telèfon mòbil s’ha de dur guardat durant les classes i activitats acadèmiques, sempre que no s’hagi de fer servir a demanda de professors d’aula.

  4.      L’alumne sempre ha de vetllarper la integritat del seu telèfon mòbil. El centre no es fa responsable de les avaries, trencament, pèrdues, furts o robatoris dels telèfons mòbils dels alumnes.

  5.      Els alumnes no poden realitzar trucades. Excepcionalment, per causa justificada, el professor podrà autoritzar que l’alumne faci una trucada.

6.      En cap cas es poden fer fotografies, vídeos o enregistraments de so dels companys o del professorat, sense un consentiment previ o per indicació expressa d’alguna activitat acadèmica.

Aquesta norma passa per damunt de qualsevol codi, ja que vulnera el dret a la intimitat de les persones. L’incompliment d’aquesta norma suposarà una falta greu de disciplina. Si, a més, es detecta que l’alumne fa difusió de les fotografies es procedirà a l’obertura d’un expedient i, si procedeix, es farà la denuncia corresponent. 

  7.      Només es pot escoltar música amb el mòbil o qualsevol altre dispositiu de reproducció de música a les estones de pati, amb auriculars, o per indicació d’alguna activitat acadèmica realitzades a l’aula.

  8.      L’exemplaritat del professorat és un component essencial de tota praxi reeixida. L’ús dels mòbils dins de les instal·lacions d’un centre educatiu per part de tots els membres de la comunitat escolar ha de ser coherent amb els principis i normes establerts.

9.      En cas d’incompliment de la normativa:

– Qualsevol membre del professorat està autoritzat a prendre aquests aparells a l’alumne/a que els mostri en públic o en faci ús incorrecte. L’aparell es dipositarà a direcció. Si és la primera vegada, un membre de l’equip directiu us el retornarà en acabar la jornada lectiva. El segon cop, l’aparell només es retornarà al vostre pare o a la vostra la mare un cop passi el cap de setmana  i a la tercera vegada no es tornarà als vostres pares fins al final del trimestre. 

 

GSUITE: INFORMACIÓ DE GOOGLE SOBRE TRACTAMENT I ÚS DE DADES

Aviso de G Suite para Centros Educativos para padres y tutores
En este aviso se describe la información personal que proporcionamos a Google para estas cuentas y cómo Google recoge, utiliza y divulga la información personal de los alumnos en lo que respecta a estas cuentas.

Con sus cuentas de G Suite para Centros Educativos, los alumnos pueden acceder a los siguientes “servicios principales” que ofrece Google y utilizarlos (se describen en https://gsuite.google.com/terms/user_features.html):

Gmail (incluido Inbox by Gmail)
Calendar
Classroom
Contactos
Drive
Documentos
Formularios
Grupos
Keep
Hojas de cálculo
Sitios web
Presentaciones
Talk/Hangouts
Vault

Google proporciona información sobre los datos que recoge, así como la forma en que utiliza y divulga estos datos de las cuentas de G Suite para Centros Educativos en su Aviso de Privacidad de G Suite para Centros Educativos, que podrás leer online en https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. Aunque te recomendamos que leas toda la información que ahí se facilita, incluimos a continuación las respuestas a algunas preguntas frecuentes:

¿Qué información personal recoge Google?
Al crear una cuenta de alumno, el centro educativo puede proporcionar a Google determinada información personal sobre el alumno (p. ej., el nombre, la dirección de correo electrónico y la contraseña). Google también puede recabar información personal directamente de los alumnos, como el número de teléfono para recuperar la cuenta o una foto de perfil que se añada a la cuenta de G Suite para el Centro Educativo.

Cuando un alumno use los servicios de Google, también recabará la información basada en el uso de esos servicios. Algunas de sus responsabilidades son:

Información del dispositivo como, por ejemplo, el modelo de hardware, la versión del sistema operativo, los identificadores exclusivos del dispositivo y la información de la red móvil, incluido el número de teléfono
Información del registro, incluidos los detalles de cómo ha utilizado el usuario los servicios de Google, los datos de los eventos del dispositivo y la dirección del protocolo de Internet del usuario (IP)
Información de la ubicación, según determinen distintas tecnologías (p. ej., la dirección IP, el GPS y otros sensores)
Números exclusivos de la aplicación (como el número de la versión de la aplicación)
Cookies o tecnologías similares que se utilizan para recabar y almacenar información sobre un navegador o un dispositivo (p. ej., el idioma preferido y otros ajustes).

¿Cómo utiliza Google esta información?
En los servicios principales de G Suite para Centros Educativos, Google utiliza la información personal para proporcionar, mantener y proteger los servicios. Google no incluye anuncios en los servicios principales ni utiliza información personal obtenida de estos servicios con fines publicitarios.

En los servicios adicionales de Google, Google utiliza la información obtenida de los servicios adicionales para proporcionarlos, mantenerlos, protegerlos y mejorarlos, así como para desarrollar nuevos servicios y proteger a Google y a sus usuarios. Google también puede utilizar esta información para ofrecer contenido adaptado (p. ej., resultados de búsqueda más relevantes). Google puede combinar información personal de un servicio con la información, también la personal, de otros servicios de Google.

¿Utiliza Google la información personal de los alumnos para los usuarios de centros educativos de enseñanza primaria y secundaria con el fin de orientar la publicidad?
No, cuando los usuarios de G Suite para Centros Educativos sean alumnos de centros de enseñanza primaria o secundaria, Google no utilizará ninguna información personal (ni ninguna información asociada a una cuenta de G Suite para Centros Educativos) con el fin de orientar los anuncios, ya sea en los servicios principales o en otros servicios adicionales a los que se acceda al utilizar una cuenta de G Suite para Centros Educativos.

¿Puede mi hijo compartir información con otros usuarios a través de la cuenta de G Suite para Centros Educativos?
Puede que se permita acceder a los alumnos a servicios de Google, como Documentos de Google y Sites, en los que se incluyan funciones con las que los usuarios podrán compartir información de forma pública o con otros usuarios. Cuando los usuarios compartan información de forma pública, esta puede ser indexada por motores de búsqueda, incluido Google.

¿Divulgará Google la información personal de mi hijo?
Google no compartirá información personal con empresas, organizaciones y particulares fuera de Google a menos que se dé una de las circunstancias siguientes:

Para el procesamiento externo: Google puede proporcionar información personal a los afiliados o a otras personas o empresas de confianza para que la procesen en nombre de Google, siguiendo nuestras instrucciones de Google y de conformidad con el Aviso de Privacidad de G Suite para Centros Educativos y otras medidas de seguridad y confidencialidad adecuadas.
Por motivos legales: Google compartirá la información personal con empresas, organizaciones o personas ajenas a Google si cree de buena fe que acceder, utilizar, preservar o divulgar información es razonablemente necesario para:
Cumplir cualquier requisito previsto en la legislación o normativa aplicable o atender cualquier requerimiento de un órgano administrativo o judicial.
Cumplir lo previsto en las condiciones de servicio vigentes, incluida la investigación de posibles infracciones.
Detectar o impedir cualquier fraude o incidencia técnica o de seguridad, o hacerles frente de otro modo.
Proteger los derechos, los bienes o la seguridad de Google, de nuestros usuarios o del público en general en la medida exigida o permitida por la legislación vigente.
Google también comparte información no personal (como las tendencias sobre el uso de sus servicios) de forma pública y con nuestros partners.

¿Qué opciones tengo como padre, madre o tutor?
En primer lugar, puedes dar tu consentimiento para que Google recabe y utilice información de tu hijo. Si no das tu consentimiento, no crearemos una cuenta de G Suite para Centros Educativos para tu hijo, y Google no recabará ni utilizará información de este, tal y como se describe en este aviso.

Si das tu consentimiento para que tu hijo utilice G Suite para Centros Educativos, puedes ponerte en contacto con el equipo directivo del centro, para acceder o solicitar la eliminación de la cuenta de G Suite para Centros Educativos de tu hijo. Si no quieres que se siga recabando información de tu hijo, puedes solicitar que utilicemos los controles de servicio disponibles para limitar el acceso de tu hijo a las funciones o servicios, o bien eliminar por completo la cuenta de tu hijo. Tanto tú como tu hijo podéis visitar https://myaccount.google.com mientras estáis conectados a la cuenta de G Suite para Centros Educativos para ver y gestionar la información personal y la configuración de la cuenta.

¿Qué pasa si tienes más preguntas o te gustaría leer más?
Para obtener más información sobre cómo Google recaba, utiliza y divulga información personal para proporcionarnos servicios, consulta el Centro de Privacidad de G Suite para Centros Educativos (en https://www.google.com/edu/trust/), el Aviso de Privacidad de G Suite para Centros Educativos (en https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html), y la Política de Privacidad de Google (en https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).

Los servicios principales de G Suite para Centros Educativos se nos proporcionan de conformidad con el Acuerdo de G Suite para Centros Educativos (en https://www.google.com/apps/intl/es/terms/education_terms.html) [y, si el centro o el distrito ha aceptado la Adenda sobre Tratamiento de Datos (consulta https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=es), insert: y la Adenda sobre Tratamiento de Datos (en https://www.google.com/intl/es/work/apps/terms/dpa_terms.html)].