Pla d’acció tutorial

La Tutoria és un aspecte important dins el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat. Els cursos de secundària coincideixen amb els anys de l’adolescència dels nois i noies, la qual cosa fa més important la relació que s’estableix amb els adults que incideixen en la seva educació: els familiars a casa i el professorat a l’Institut.

Anomenem Pla d’Acció Tutorial (PAT) al conjunt d’accions educadores que volen ajudar al creixement personal i social de l’alumnat.

Considerem que l’acció tutorial, de grup i individual (tutoria orientadora), com un aspecte a prioritzar dins les nostres tasques com a professors i professores.

Al llarg de les etapes obligatòries és important tenir en compte l’acompanyament emocional de l’alumnat: l’aprenentatge és un procés cognitiu però basat en les emocions. El PAT pretén recollir  recursos pedagògics per poder-ho portar a terme.

Pretenem ajudar l’alumnat a ser persones, a conviure i a pensar. O sigui proporcionar-los elements que els ajudin a elaborar una identitat individual positiva, amb autoestima i autoconfiança.

Acompanyar-los en el camí d’aprendre a conviure, tot fent-los descobrir les habilitats socials que tenen i necessiten.

Animar-los a pensar de manera crítica tot allò que els envolta.

Són tres objectius molt ambiciosos però necessaris per assegurar un bon procés d’aprenentatge.

En concret, es fomenta:

  • la cohesió i les dinàmiques del grup classe
  • els hàbits, les actituds i els valors col·lectius
  • el respecte que implica la bona integració de tothom
  • l’esperit de col·laboració que s’estén a la relació de les famílies amb l’institut
  • la reflexió i l’anàlisi
  • l’esperit crític vers les persones, l’entorn i la societat que tenim

Per afavorir la tasca tutorial al nostre Institut tenim la doble figura: tutoria de grup i tutoria orientadora, la qual cosa facilita assolir els ambiciosos objectius que ens plantegem. En altres apartats hi trobareu més detalls