Un estil de treball

1.PROXIMITAT.

No volem ser un centre encarcarat i burocràtic.

Volem ser a prop de l’alumne, per poder-ne seguir el procés, per evitar-ne les desviacions, per potenciar-ne els valors.

Volem ser a prop de les famílies perquè la col·laboració entre pares i educadors és
absolutament indispensable per a una bona educació.

Volem donar respostes ràpides i educatives, evitant el distanciament i la falta de compromís i tractant cada alumne com un cas especial.

El tutor orientador és una figura clau en tota aquesta dinàmica.

2. L’EQUIP DOCENT, CENTRE DE L’ACCIÓ EDUCATIVA.

El conjunt, reduït i estable, de professors que fan classe a uns mateixos alumnes és el centre i la principal instància de l’acció educativa del nostre institut, perquè estem convençuts que cal privilegiar l’atenció a l’alumne concret (i al grup-classe) per damunt de les exigències de la matèria o assignatura.

3. L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.

Estem convençuts que tothom ha de rebre l’ensenyament que necessita. Creiem que l’ensenyament ha de ser social, ha d’anivellar i no marginar, ha de facilitar a tothom les mateixes oportunitats per progressar i aprendre. Sabem que tots els alumnes poden aprendre i que ho han de fer a partir del que saben. Per això els agrupem en classes heterogènies i busquem recursos perquè cadascú rendeixi al màxim.

4. L’ESPERIT DE MILLORA.

Entre els cursos 2007-2011 l’institut va tenir una Pla d’Autonomia de Centre. Des d’aquell moment, hem consolidat una forma d’entendre el centre que impliqui la renovació i l’adaptació contínues a través de la planificació estratègica. En aquest sentit, estem portant a terme diversos projectes que potencien el nostre estil de treball.

5. L’APRENENTATGE MÉS ENLLÀ DE L’AULA.

Estem convençuts que l’escola no s’acaba a les aules. Creiem que per aprendre cal viure experiències concretes i que hem d’aprendre a aprendre de cada experiència. Per això, com tantes escoles del nostre entorn, anem als museus i a les exposicions, al cinema i al teatre, a les empreses i a la natura, i mirem d’acostar-nos, a través dels viatges i intercanvis, a altres realitats socials i culturals.

6. LA PARTICIPACIÓ.

Creiem que si no hi ha participació de tots aquells que integren la comunitat educativa, no hi ha veritable educació. Per això promovem que tothom se senti l’institut com a seu i provem d’obrir canals perquè les idees i el diàleg circulin com més millor. Les reunions dels diferents equips i de departament, els claustres de professors, els delegats de classe, l’associació de mares i pares, la d’alumnes i el consell escolar que els engloba tots són mostres d’un camí pel qual anem avançant.