Resum normes de convivència

Resum normes de convivència

A l’institut hem de conviure molta gent i això fa que siguin necessàries unes normes d’actuació per tal que tot funcioni adequadament. El document on es troben totes aquestes normes s’anomena Normes Organització i Funcionament Centre (NOFC) i l’ha aprovat el Consell Escolar.

L’objectiu d’aquestes normes és:

 •         Facilitar que a l’institut hi hagi un ambient favorable a l’estudi i a l’aprenentatge (ordre, formalitat, silenci, harmonia), que eviti distraccions.
 •         Aconseguir que totes les persones que convivim al centre (professors, alumnes, conserges, administratives) siguin respectades, com a persones i com a professionals, de manera que ningú s’hi senti incòmode, hi hagi pocs conflictes i si n’hi ha es resolguin de forma ràpida i pacífica.
 •         Aconseguir que el centre, que és de tots, es mantingui tan bé com sigui possible, de manera que les aules, els patis i tot el material que hi ha sigui respectat i ben tractat per tothom.

Aquestes tres coses formen part dels objectius generals del nostre institut que pretén, no només que sapigueu moltes coses, sinó que també sigueu bones persones, ben educades i respectuoses amb les persones i les coses.

Malauradament, com que això de vegades no passa, hem hagut d’establir una colla de sancions (càstigs) per corregir les conductes inadequades o irrespectuoses.

Assistència i puntualitat

Les classes comencen a les 8.30 del matí  i a les 15.30 h les tardes de dimarts i dijous. La porta s’obrirà cinc minuts abans. Podreu pujar a l’aula i esperar-hi el professorat.

Els alumnes que arribeu amb més de cinc minuts de retard us trobareu amb la porta d’accés al centre tancada. Quan us obrin, anireu a una aula per treballar sota la vigilància del professor de guàrdia. Aquesta hora us comptarà com una falta d’assistència injustificada. Si, en canvi,  el retard és justificat, podreu entrar al centre i a la vostra aula. Cada dia comunicarem a les vostres famílies les faltes d’assistència i de puntualitat de primera hora del matí.

En els intervals entre matèria i matèria, us haureu de quedar dins l’aula i no n’haureu de sortir, llevat del cas que hi hagi canvi d’aula. Heu de tenir molt en compte que no es tracta d’un descans, sinó d’un canvi de classe.

Un cop començada la classe i quan passin 5 minuts de l’hora, ja no podreu entrar a l’aula i us haureu de presentar al professorat de guàrdia.

No podreu accedir a les taquilles en l’ interval entre classe i classe; només hi podreu anar a primera hora del matí, després del pati i abans d’entrar a la tarda.

En cas d’absència d’un professor o d’una professora, esperareu dins de l’aula el professorat de guàrdia. Si passats 5 min no en ve cap, el delegat o delegadabaixarà a la sala de professors per saber què cal fer.

Les absències han de justificar-se en un termini màxim de 48 hores després de la reincorporació al Centre, mitjançant un imprès que podreu recollir a Consergeria. L’imprès és doble, cal que n’ompliu les dues parts i  en presenteu  una a Consergeria i l’altra al tutor o la tutora orientadora. Les justificacions han de ser signades per la mare, el pare o la persona responsable. No totes les justificacions seran admeses (procedència dubtosa, justificació insuficient…).

A partir de les 10 faltes injustificades, la tutora o el tutor ho comunicaran a la vostra família per escrit. A partir del segon avís (20 faltes injustificades) els pares o la persona responsable hauran de venir al Centre per explicar la raó d’aquest incompliment reiterat per part vostra.  Se us aplicarà la sanció que correspongui.

Si continueu faltant injustificadament (30 faltes injustificades), es convocarà novament a la vostra família i es farà un nou comunicat en què s’informarà de la decisió d’iniciar un expedient sancionador.

Ordre i comportament al centre

Com que l’institut és un lloc d’estudi i aprenentatge i s’hi ha de respectar l’activitat que fem i les persones que hi intervenen, així com preservar la vostra salut, hi ha alguns comportaments que no es podran fer. Així,

 • no podreu venir a d’institut amb vestit de bany o similar ni portar gorres a dins de l’edifici
 • no es permetrà menjar (pipes, sandvitxos, xupa-xups…) ni mastegar xiclets a les classes, biblioteca, passadissos, etc.
 • no podreu fer servir dins de l’edifici del centre ni durant la realització de qualsevol activitat acadèmica, incloses les sortides, ni telèfons mòbils ni qualsevol aparell de reproducció musical o similar (mp3, ipods, consoles…). Si passa això, el professorat us retindrà els aparells fins que els pares es presentin a recollir-los o fins a final de curs (reincidents). Els professors no faran cap mena d’acció ni d’investigació quan es produeixi la desaparició o el robatorid’algun d’aquests aparells, ja que recomanem que no els dugueu al centre
 • no es podrà jugar dins de l’edifici (només al pati) per evitar sorolls i desordre
 • no podreu dur ni patins ni monopatins a l’ institut
 • no podreu sortir de l’institut si no porteu un justificant signat pels vostres pares que indiqui que teniu permís per fer-ho i el motiu; a l’hora del pati, però, els alumnes de batxillerat sí que podran sortir
 • no es pot fumar en tot el recinte escolar
 • no es pot consumir cap substància additiva, incloses les begudes alcohòliques; per tant, no podreu entrar cap d’aquestes substàncies a l’institut.

Cura del material i desperfectes

Cada dia haureu de dur a classe el vostre material(llibres, estoig, etc.) i els deures fets. Quan no els feu de forma reiterada, ho comunicarem a les vostres famílies.

Cada grup classe haurà de tenir cura de la seva aula. Un cop al mes, hi haurà una neteja col·lectiva de l’aula a càrrec del grup classe.

En especial, haureu de mantenir la vostra taula i la vostra cadira nets i endreçats, no fer-hi guixades ni embrutar-les. En aquest sentit, no s’admetran ni corrector líquid (tippex) ni retoladors permanents.

Al final de les classes de cada jornada haureu de deixar la vostra cadira damunt la taula.

Els desperfectes fets a l’aula causats per un mal ús o comportament, els haureu d’arreglar o d’abonar. Si en coneixem la o el responsable, haurà de reparar/abonar els danys. Si no el coneixem, tot el grup en serà responsable.

 Faltes i sancions

Si falteu al respecte a qualsevol persona de l’institut o  no compliu alguna d’aquestes normes, el professorat us posarà una falta (sanció) lleu o greu i enviarà una nota a la família, nota que s’haurà de retornar signada pels pares a la classe següent.

L’acumulació de 3 faltes lleus es comptarà com una falta greu.

En cas que acumuleu 3 faltes greus, i sempre d’acord amb la normativa vigent, l’Equip docent proposarà a la Direcció del centre les sancions que consideri convenients i el tutor convocarà els vostres pares a una reunió extraordinària.

En qualsevol cas, l’Equip docent podrà valorar l’acumulació de conductes contràries a les normes de convivència del Centre i recomanar a la Direcció una sanció. Algunes de les sancions (càstigs) que us podem posar són: haver d’estar-vos al centre més enllà de l’horari habitual, perdre el dret d’assistir a les classes del centre durant alguns dies, perdre el dret d’assistir a les activitats escolars que es facin fora del Centre (sortides, esquiada, viatge de quart…). Estudiarem cada cas de forma individual.

En casos de faltes molt greus, la Direcció de l’institut podrà imposar-vos sancions de forma directa, encara que no s’hagi arribat a tres faltes greus.

Activitats i sortides

Les activitats i sortides programades per l’institut amb caràcter general o d’àrea són obligatòries. Per poder-les realitzar cal portar signada l’autorització familiar que us donem al principi de curs; si no la porteu, no podreu sortir i us haureu de quedar a l’institut.

Ús dels mòbils

La normativa que ho regula la trobaràs aquí.

Ús dels ordinadors

La normativa que ho regula la trobaràs aquí.

Protocol i documents en cas de ‘vaga’

Els trobaràs aquí.