Matrícula EXTRAORDINÀRIA de setembre 2016

PROCÉS EXTRAORDINARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2016-17

En el procés extraordinari de preinscripció i matrícula al setembre, tothom ha de presentar la sol·licitud en paper al centre escollit i per al cicle i torn escollit. En la sol·licitud només es podrà demanar plaça a un centre i es pot presentar una sol·licitud per centre demanat. Això inclou l’alumnat que, tot i tenir plaça assignada en el període ordinari, no es va matricular aleshores, bé perquè no complia encara els requisits acadèmics, bé perquè no va fer el tràmit corresponent.

Els participants acreditaran els requisits d’accés, i la qualificació de la prova o dels estudis que els donen dret a l’accés, amb la documentació establerta per a la preinscripció ordinària. Per acreditar que s’ha pres part en el procés de preinscripció ordinari cal presentar la còpia de la sol·licitud corresponent.

El centre assigna les places, en primer lloc, a les persones que han participat en el procés de preinscripció ordinari, i en segon lloc als qui no hi han participat.

OFERTA D’ENSENYAMENTS PER A LES SOL·LICITUDS DE RESERVA DE PLACES DEL MES DE SETEMBRE. CURS 2016 / 2017

 Ensenyament: Cicles formatius d’FP. Grau mitjà

CFGM VACANTS
1r.- SERVEIS EN RESTAURACIÓ 12
1r.- ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS 13
2n.- ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS 2

 Ensenyament: Cicles formatius d’FP. Grau superior

CFGS VACANTS
1r.- AGENCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVEN. – MATÍ 5
1r.- AGENCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVEN. – TARDA 7
1r.- GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS – TARDA 11
1r.- DIRECCIÓ DE SERVEIS EN RESTAURACIÓ 4
1r.- GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTENC. TURIST. – TARDA 34
1r.- PROCESSOS I QUALITAT EN LA IND.ALIMENTARIA 20
2n.- PROCESSOS I QUALITAT EN LA IND.ALIMENTARIA 10

Procés extraordinari de preinscripció i matrícula CFGM

Terminis

 • Difusió dels centres i els cicles amb vacants: 7 de setembre de 2016.
 • Presentació de sol∙licituds al centre: del 8 al 12 de setembre de 2016.
 • Publicació al centre de les sol∙licituds admeses: 15 de setembre de 2016.
 • Matrícula: 15 i 16 de setembre de 2016.

Documentació

a) En tots els casos, cal presentar al centre demanat:

 • La sol·licitud: cicles_setembre (s’ha de presentar en paper al centre i per al cicle i torn escollits).
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.
 • Si l’alumne/a és menor d’edat també s’ha de presentar:
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

b) Documentació acadèmica

Certificat amb la qualificació de la prova d’accés al grau mitjà o la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés, és a dir:

 • Alumnes que han completat l’ESO: certificat acadèmic de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa (en el cas d’estudis antics, original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica).
 • Les persones que han superat la prova d’accés han de presentar el certificat de superació.
 • Els alumnes que han superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys han de presentar el certificat.

Les persones que al·leguen el curs d’orientació universitària (COU) o el batxillerat unificat polivalent (BUP) han de tenir la nota mitjana calculada pel centre on s’han acabat els estudis d’acord amb la normativa establerta en la resolució).

Les persones que al·leguen un títol de tècnic auxiliar (FP1) o un títol de tècnic especialista (FP2) han de tenir la nota mitjana calculada pel centre on s’han acabat els estudis d’acord amb la normativa establerta en la resolució.

c) Per formalitzar la matrícula cal presentar:

 1. Documentació acreditativa del compliment dels requisits d’accés.
 2. Si és el cas, el DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.
 3. Les persones que han superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys en l’any actual han de presentar el certificat de superació de la prova al centre en el moment de la matrícula.
 4. Els alumnes amb titulacions estrangeres han d’acreditar que han iniciat el tràmit d’homologació o convalidació; la seva matrícula és condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d’homologació o convalidació.

Requisits

Poden participar en el procés extraordinari de preinscripció i matrícula les persones que no va participar en la convocatòria ordinària i les persones que hi van participar però no van obtenir plaça o van obtenir plaça i no es van poder matricular per no haver superat l’avaluació de juny de l’ESO.

Els participants han d’acreditar els requisits d’accés, i la qualificació de la prova o dels estudis que els donen dret a l’accés, amb la documentació abans establerta (per acreditar que s’ha pres part en el procés de preinscripció ordinari cal presentar la còpia de la sol·licitud corresponent).

Procés extraordinari de preinscripció i matrícula CFGS

Terminis

 • Difusió dels centres i els cicles amb vacants: 7 de setembre de 2016.
 • Presentació de sol∙licituds al centre: del 8 al 12 de setembre de 2016.
 • Publicació al centre de les sol∙licituds admeses: 15 de setembre de 2016.
 • Matrícula: 15 i 16 de setembre de 2016.

Documentació

a) Per fer la sol·licitud de preinscripció, en tots els casos, cal presentar al centre demanat la documentació següent:

 • La sol·licitud: cicles_setembre (s’ha de presentar en paper al centre i per al cicle i torn escollits).
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.

b) Atès que les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés o la qualificació de la prova d’accés, cal presentar la certificació acadèmica de la qualificació de la prova d’accés o de les qualificacions del batxillerat (o estudis equivalents) o altres estudis que permeten l’accés. Si es tracta d’estudis de batxillerat LOGSE, cal presentar l’original i una fotocòpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del batxillerat.

c) Per formalitzar la matrícula cal presentar:

 1. Documentació acreditativa del compliment dels requisits d’accés.
 2. Si és el cas, el DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

Requisits

Per accedir als cicles formatius de grau superior cal tenir el títol de batxiller (o equivalent a efectes acadèmics), o haver superat la prova d’accés, o una titulació superior. També s’hi pot accedir si s’al∙lega el títol de tècnic, exclusivament, de la mateixa opció del cicle o família a la qual vol accedir, segons les opcions especificades per la norma vigent.

Els participants han d’acreditar els requisits d’accés, i la qualificació de la prova o dels estudis que els donen dret a l’accés, amb la documentació abans establerta (per acreditar que s’ha pres part en el procés de preinscripció ordinari cal presentar la còpia de la sol·licitud corresponent).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>