Preguntes més freqüents

1. Com s’ha de fer la preinscripció 2021-22?

La preinscripció es realitza de forma telemàtica de dues formes: amb una sol·licitud electrònica o online amb suport informàtic del Departament d’Educació que estaran disponibles el primer dia de la preinscripció.

2. Quantes places hi ha disponibles per cada cicle formatiu?

El Departament d’Ensenyament publicarà l’oferta de places.

3. Puc accedir al cicle formatiu de grau mitjà o superior si visc en un municipi que no sigui Barcelona?

Per l’accés als cicles formatius tant grau mitjà com superior no es té en compte el lloc de residència, ni la proximitat del domicili, ni l’adscripció a un altre centre, ni cap tipus de puntuació addicional: només els estudis que donen accés i la qualificació.

4. Com puc saber la posició de la meva preinscripció en la llista d’admesos/es, si les dades de la preinscripció són correctes i si tinc la plaça assignada?

Aquesta informació no es pot donar per via telefònica, ja que són dades personals sensibles. En la sol·licitud de preinscripció heu d’especificar una adreça de correu electrònic. Rebreu un missatge amb el codi de la sol·licitud. Aquest codi, juntament amb el document d’identificació (DNI/NIE/Passaport) del primer tutor o tutora o del document de l’alumnat major d’edat, permet consultar els resultats del procés per Internet (actiu a les dates corresponents).

5. Hi ha places reservades en la preinscripció per estudiants amb necessitats educatives especials?

En cada grup es reserven dues places per a estudiants amb necessitats educatives especials. Aquesta condició s’ha de marcar en la preinscripció i, una vegada el centre pugui acreditar aquesta condició a la preinscripció, només participarà en el procés d’admissió junt amb les altres peticions d’estudiants amb necessitats educatives especials.

6. Que passa si sol·licito una plaça per segon curs i no compleixo els requisits?

Per a sol·licitar una plaça per a segon curs cal tenir el 60% del currículum de l’EHTB de primer curs superat i acreditar-ho amb un certificat de qualificacions. Si se t’assigna plaça i no pots acreditar-ho es considerarà que no compleixes els requisits d’accés i perdràs la plaça.

7. Totes les modalitats de batxillerat són igual de vàlides per estudiar un cicle formatiu de grau superior?

Qualsevol modalitat de batxillerat dóna accés a un Cicle Formatiu de Grau Superior, però depenent del Cicle tenen prioritat unes modalitats o altres. Això significa que, dintre de la via de batxillerat, en primer lloc s’assignen les places als estudiants que han cursat la modalitat prioritària.

8.Tots els cicles formatius de grau mitjà són vàlids per accedir a un grau superior de Turisme o Hoteleria?

Qualsevol cicle de grau mitjà dóna accés a un Cicle Formatiu de grau superior, però depenent del cicle tenen prioritat els que siguin de família afí.
Pots consultar aquí http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/afinitat-families-professionals/.

9. Quant he de pagar?

Podeu consultar aquesta informació seleccionat l’enllaç del cicle formatiu corresponent: CFGMCFGS

10. Quan he de fer el pagament?

La data de pagament serà en el moment de la matrícula.
El pagament dels preus públics es pot realitzar en dos terminis, un en el moment de la matrícula i l’altre la primera setmana de setembre, però les aportacions de material escolar i l’assegurança escolar s’han de realitzar en el moment de la matrícula.
El pagament es realitzarà a través de l’aplicació TPVescola.

11. He de comprar material escolar?

Uniformitat i eines:

  • Els cicles d’hoteleria tenen l’obligatorietat d’adquirir l’uniforme i el maletí d’eines
  • Els cicles de turisme només han d’adquirir una corbata o un mocador institucional, i portar la uniformitat de protocol quan sigui requerida ( camisa blanca, faldilla o pantalons negres de
    vestir, americana negra i sabata de color negra (sabata de cordó, mocassí o sabata de saló, segons correspongui).

Llibres:

  • Depenent de les matèries els professors recomanaran l’adquisició de llibres.

És altament recomanable disposar d’un ordinador portàtil.

12. En acabar un cicle formatiu puc cursar-ne un altre?

Sí, i podràs convalidar una sèrie de mòduls i/o unitats formatives segons normativa.

13. Quins mòduls em convaliden si passo d’un CFGM a un CFGS?

Els únics mòduls que es convaliden d’un CFGM finalitzat a un CFGS són els MP de Formació i Orientació Laboral i Empresa Iniciativa Emprenedora.

14. Que necessito per fer la sol·licitud electrònica?

Dues coses: un certificat digital i l’IDALU (número d’identificació de l’estudiant). 

15. On aconsegueixo un certificat digital?

El centre recomana aconseguir el certificat IdCat_Mòbil i realitzar la sol·licitud electrònica. Es pot sol·licitar aquí:https://idcatmobil.seu.cat/ i només es necessita un telèfon mòbil, el DNI o el NIE i la targeta sanitària. També són vàlids els següents certificats digitals com DNI electrònic CATCert o Cl@ve.

16. I si no puc aconseguir un certificat digital?

Hauràs de realitzar la preinscripció online amb suport informàtic (formulari web) i adjuntar la documentació identificativa escanejada o fotografiada.

17. Què és IDALU (RALC)? Com saber el teu número IDALU?

L’IDALU (identificador de l’/la estudiant) és el codi únic que identifica l’alumnat durant tota la vida acadèmica al Registre d’alumnes del Departament d’Educació. Tots/es els i les estudiants escolaritzats a Catalunya a partir del 2015/2016 tenen IDALU.

Pots demanar el teu IDALU al centre actual o pots consultar el teu IDALU a través de l’enllaç: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne amb un certificat digital com l’IdCat_Mòbil.

19. I si no tinc IDALU?

Hauràs de realitzar la preinscripció amb suport informàtic sense certificat i adjuntar la documentació identificativa escanejada o fotografiada.

20. L’EHTB  és un centre públic o privat?

És un centre públic especialitzat en Hoteleria i Turisme del Consorci d’Educació de Barcelona.

21. Es concedeixen beques o ajuts?

Les beques les concedeix l’Estat. Per  més informació consulteu el següent enllaç: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/becas-ayudas.html.

22. Què és l’FP DUAL?

La formació professional Dual és una modalitat d’FP que es fa de forma compartida entre l’EHTB i l’empresa.Totes les nostres formacions ofereixen la possibilitat DUAL.

23. Quines avantages té la FP DUAL?

Quins són els beneficis?

24. Quan es fan les pràctiques en empresa (FCT)?

Les pràctiques en empresa (mòdul de Formació en Centres de Treball) s’inicien a finals del primer curs, en horari de matí  o tarda.

25. Els centres de pràctiques els escull l’estudiant o l’EHTB?

L’EHTB té convenis amb empreses on es fa l’FCT i l’FPDual, i són els/les coordinadors/es o tutors/es els/les que fan l’assignació de cada alumne/a segons el seu perfil i les característiques de l’empresa. Això no vol dir que no es tingui en compte les prioritats de l’alumne/a, però la decisió final és del tutor o tutora que és qui realment coneix als centres i a l’alumnat.

26. Puc accedir a la Universitat amb les titulacions de l’EHTB?

Sí, amb cicles formatius de grau superior.

27. De quins serveis disposa l’EHTB?

L’EHTB disposa de Biblioteca, d’aules d’informàtica, cafeteria i restaurant.

28. És l’assistència obligatòria?

Sí, l’assistència a classe és obligatòria, en cas de faltar sense justificació durant més de 15 dies es pot donar de baixa a l’alumnat.

29. Vaig estudiar un cicle de la família d’Indústries Alimentàries a l’EHTB però no el vaig finalitzar

Els estudis de la família d’Indústries Alimentàries han estat traslladats al complex Mercabarna pel curs 2021-22. Pots adreçar les teves consultes al correu electrònic: iabarcelona@xtec.cat o consultar la seva web: www.institutaliments.barcelona