Estudis

En aquesta pàgina trobareu informació dels diferents estudis que es realitzen al nostre centre: llibres de text, lectures, pla d’estudis, treballs de síntesi, etc.

DISSENY CURRICULAR DE L’ESO. CURS 2019-2020 (distribució horària)

 

 

 

 

 

 

1rCURS

(nombre d’hores)

2nCURS

(nombre d’hores)

3rCURS

(nombre d’hores)

4tCURS

(nombre d’hores)

Llengua catalanai Literatura 4 3 3 3 (4 hores a 4A i 4D)
Llengua castellana i Literatura 3 3 3 3
Llengua estrangera (Anglès) 3 4 3 4 (3h a 4tA)
Matemàtiques 4 4 4 4
Ciències Socials, Geografia i Història 3 3 3 3
Ciències de la Naturalesa: Biologia i Geologia 3 2  
Ciències de la Naturalesa: Física i Química 3 2  
Tecnologia 2 2 2  
Educació Física 2 2 2 2
Educació plàstica, visual i audiovisual 2 2  
Música 2   2  
Religió / Cultura i valors ètics 1 1 1 1
Optatives   2 2 91
TUTORIA 1 1 1 1
Servei Comunitari (1) (1)
Treball de síntesi/Projecte de Recerca (1) (1) (1) (1)
TotalHores / Setmana 30 30 30 30

1A 4t d’ESO l’alumnat haurà de cursar tres matèries optatives d’entre les següents: Biologia i geologia, Educació visual i plàstica, Física i química, Informàtica, Llatí, Filosofia, Música, Alemany, Tecnologia, Emprenedoria i Ciències aplicades. A aquest efecte, el nostre centre orienta l’alumnat en la tria que es fa a finals de 3r d’ESO.