Educació Física

ÀMBIT EDUCACIÓ FÍSICA

La matèria d’Educació física contribueix al desenvolupament de les competències bàsiques, essencialment a la de coneixement i interacció amb el món, mitjançant la interacció del propi cos i l’espai determinat, el coneixement, la pràctica i la valoració de l’activitat física per preservar la salut. Ajuda a aprendre a conviure, acceptar les regles per al funcionament col·lectiu, la participació i el respecte envers les diferències i conèixer les possibilitats i limitacions pròpies i alienes. Al coneixement d’un mateix o mateixa i de les pròpies possibilitats i carències, l’autosuperació, perseverança i actitud positiva, i l’organització individual i col·lectiva i autoavaluació i avaluar accions  individuals o col·lectives.

Les competències bàsiques en l’àmbit d’educació física s’organitzen en quatre dimensions: activitat física saludable (interiorització dels hàbits saludables i condició física), esport (tècnica, tàctica i competicions dels diferents esports), activitat física i temps lliure (jocs i activitats físiques lúdicorecreatives i activitats pròpies del temps de lleure i recreació) i expressió i comunicació corporal (activitats de comunicació amb els altres i activitats amb suport musical). L’estructuració de les competències es reflecteix en el desenvolupament de les capacitats cognitives, físiques, emocionals i relacionals vinculades a la motricitat, l’adquisició de formes socials i culturals de la motricitat, l’educació en valors i l’educació per a la salut.

El desenvolupament integral de la persona i la millora de la qualitat de vida són finalitats fonamentals. S’intentarà que al final de l’etapa comprenguin els beneficis de la pràctica d’activitat física sistemàtica i permanent i que adquireixin les eines necessàries per a organitzar la pròpia pràctica de forma autònoma. Per assolir aquesta autoregulació és  vincula la pràctica d’activitats físiques a una escala de valors, actituds i normes i al coneixement dels seus efectes sobre la salut, el creixement personal i la millora de la qualitat de vida.

En aquesta etapa, en què s’experimenten grans canvis a nivell corporal, afectiu i social, pren importància la consciència del propi cos i l’acceptació d’un mateix i dels altres. El cos ha de ser entès com a mitjà de comunicació, de creació, interpretació i expressió.  Les activitats de la matèria potenciaran les actituds i valors propis d’una societat solidària, sense discriminació, respectuosa amb les persones i l’entorn.

En les activitats, no es persegueixen rendiments esportius ni resultats concrets en proves físiques. Els alumnes fan només dues hores setmanals d’educació física des de 1r d’ESO a 1r Batxillerat. Es fa un recull constant de dades en el temps que permet una valoració més ajustada a l’essència de les diferents competències. Es valora la millora i l’esforç individuals, així com la cooperació activa amb el grup, i tenint sempre molt present que l’objectiu final de l’educació física que és la formació de persones físicament actives, saludables i participatives. Així, es fa més èmfasi en els continguts d’aplicació pràctica que a la teoria i és en el temps no lectiu on es completen els continguts més teòrics: treballs escrits, digitals, vídeos de les pràctiques i lectures, per incrementar el temps de pràctica en horari lectiu i com a un recurs de valoració per alumnes lesionats o absentistes.

Treballem per disminuir el nombre d’alumnes que no fan la classe pràctica de forma injustificada. Consolidar el fet de canviar-se de roba obligatòriament al final de la classe i valorar positivament incrementant la nota als alumnes que es dutxin. I fomentar la pràctica esportiva regular fora del centre incrementant la nota dels alumnes que justifiquin la seva realització.

” Sumeu minuts d’activitat física al llarg del dia. Sigueu actius. Cuideu-vos “