Orientació

DEPARTAMENT D’ORRIENTACIÓ

La tasca del Departament d’rientació és col·laborar amb la resta del professorat i professionals externs per atendre la diversitat de l’alumnat del centre.

Donarem especial atenció als alumnes que presenten necessitats específiques de suport educatiu (NESE) a través de diferents mesures i suports que els ajudin a desenvolupar-se a nivell personal, social i educatiu. Sempre intentarem començar per les mesures i els suports universals i, si és necessari, arribar als intensius.

Les funcions principals en el nostre departament són:

  • La coordinació i traspàs entre les etapes de primària i secundària.

  • La realització del Plans individuals (PI) de l’alumnat.

  • Donar suport a l’acció tutorial.

  • Orientar als alumnes de 4rt d’ESO dins el marc de l’orientació acadèmica-professional.

  • La coordinació amb serveis externs (serveis socials, EAP, CSMIJ, etc.).

Per dur a terme aquesta tasca, comptem amb un equip en plantilla de dues professores d’orientació educativa i dues mestres d’audició i llenguatge.

Generalitat de Catalunya. Resum necessitats específiques de suport educatiu NESE.

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/atencio-educativa-als-alumnes/nese/

Explicació de les mesures i suports educatius:

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/mesures-i-suports