PFI

El nostre centre imparteix un Programa de Formació Inicial de la familia Auxiliar Pintura.

Adreçat a:

  • Joves majors de 16 anys i preferentment menors de 21.
  • Sense el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.

Objectius:

  • Proporcionar formació professional elemental, que faciliti la incorporació en un sector professional.
  • Desenvolupar actituds i competències que contribueixin al creixement personal i facilitin una inserció social i laboral satisfactòria.
  • Ampliar competències bàsiques per afavorir la continuïtat educativa i la formació al llarg de la vida.

Continguts:

  • Formació professional específica (mòduls A). Desenvolupen competències d’un perfil professional, a fi que l’alumnat es pugui incorporar al món laboral amb una qualificació bàsica, reconeguda per l’Institut Català de les Qualificacions a Catalunya, i alhora iniciar un itinerari de formació professional. Aquests mòduls inclouen la formació en centres de treball.
  • Formació bàsica de caràcter general (mòduls B). Ofereixen la recuperació i l’adquisició de coneixements i capacitats bàsiques, que faciliten els aprenentatges i la formació continuada, com també la transició al món laboral (estratègies i tècniques de comunicació, operacions matemàtiques bàsiques, condicions i relacions laborals, etc.). El procés formatiu inclou suport tutorial i orientació professional.

Durada:

La durada dels mòduls obligatoris (A i B) és d’un curs escolar, entre 800 i 1.100 hores.

Certificació:

Els alumnes obtenen un certificat acadèmic en el qual consta la qualificació final i les unitats de competència del catàleg de qualificacions professionals que ha acreditat.

Aquesta acreditació tindrà efectes:

  • Acadèmics, facilitant la superació de les proves d’accés a la formació professional de grau mig o l’obtenció del graduat/ada en ensenyament secundari obligatori (ESO).