Unitat d’audició i llenguatge

L’Institut Euclides, des de l’any 2016/2017 és Centre d’Agrupament d’alumnat sord. A les seves aules acull alumnes amb sordesa que segueix la seva escolaritat juntament amb la resta d’alumnat .

L’objectiu és la plena inclusió de l’alumnat sord en el centre i la seva participació i accés a la informació, i al coneixement en igualtat d’oportunitats. 

Per això, l’institut compte amb el suport intensiu d’audició i llenguatge (SIAL), que consta de la incorporació en la plantilla del centre d’una mestra d’audició i llenguatge (MALL).

La funció de la MALL dins del centre és donar suport a l’alumnat amb discapacitat auditiva severa i pregona en els aprenentatges vinculats a les diferents àrees curriculars i atenció logopèdica específica o ambdues.

El suport als alumnes es proporciona majoritàriament dins l’aula ordinària, en col·laboració amb els mestres tutors, però en algunes ocasions es pot donar en grup reduït d’alumnes i en atenció individual.

La MALL també col·laborar amb els mestres en:

  • L’elaboració del pla d’atenció i les adaptacions curriculars individualitzades dels alumnes amb trastorns de llenguatge.
  • L’elaboració o l’adaptació de materials didàctics que facilitin l’aprenentatge d’aquest alumnat i la seva participació en les activitats del grup classe ordinari.
  • La formulació de propostes de modificació curricular de caràcter individual per a l’alumnat que ho requereixi.

Cal destacar que el centre també tindrà l’assessorament especialitzat del centre de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) del sector, que ofereixen el suport d’un/a logopeda, que es desplaça al centre per atendre a l’alumnat amb dèficit auditiu a nivell logopèdic.