Ciències

Objectius de departament

1- Estimular la recerca científica dels processos que esdevenen en la vida quotidiana.
2- Conscienciar els alumnes de la importància d’observar el món que ens envolta.
3- Ajudar a mirar el món amb ulls crítics.
4- Fomentar l’observació i la descripció de fenòmens naturals.
5- Realitzar activitats pràctiques al laboratori.
6- Fomentar el treball cooperatiu, fent treballs temàtics.
7- Introduir els alumnes en la metodologia del treball experimental.

El departament de ciències imparteix matèries de ciències en tots els cursos de l’ESO i del BATXILLERAT.

Les matèries de ciències que marca el currículum a l’ESO PER CURSOS són les següents:

PRIMER D’ESO: BIOLOGIA I GEOLOGIA

A primer d’ESO es treballa durant el primer i part de segon trimestre la Geologia, estudiant l’Univers i la Terra, les diferents capes que la constitueixen i l’envolten  així com les roques i minerals més representatius. La segona part del curs fem Biologia, ampliem el concepte de cèl·lula i la seva estructura, les funcions vital i la diversitat. Per acabar parlant dels cinc regnes, quins organismes els constitueixen i les característiques més significatives de cada un d’ells. Acompanyem les classes teòriques amb pràctiques de laboratori.

SEGON D’ESO: FÍSICA I QUÍMICA

A 2n ESO treballem la matèria de física i química amb grups reduïts. Un d’ells realitza la matèria en anglès. Són tres hores de classe setmanals, una d’elles al laboratori, on realitzem pràctiques relacionades amb el tema. Comencem estudiant la química, aprenent les propietat de la matèria, diferenciant mescles i solucions i estudiant la calor i la temperatura. En els continguts de física treballem el moviment, la força, la pressió, el treball i l’energia.

TERCER D’ESO: BIOLOGIA I GEOLOGIA

A 3r d’ESO estudiem l’organització del cos humà, els diferents aparells que el formen, les seves parts, el seu funcionament, així com les malalties que els poden afectar. Els continguts van acompanyats d’una pràctica setmanal en la qual treballem amb el microscopi, fem disseccions d’òrgans, estudiem l’anatomia del cos humà, etc. A final del curs fem una introducció als ecosistemes i el seu funcionament.

TERCER D’ESO: FÍSICA I QUÍMICA

A 3r d’ESO és treballen i reforcen en les primeres unitats conceptes ja treballats als primers cursos d’ESO. En les unitats ubicades al segon llibre de química és treballa l’àtom i els canvis químics en més profunditat. En les unitats de física és treballa l’energia, l’electricitat, circuits elèctrics i magnetisme on hi han continguts que és comparteixen amb l’assignatura de Tecnologia.

OPTATIVA QUART  D’ESO: BIOLOGIA I GEOLOGIA

Dirigida als alumnes que volen cursar el batxillerat científic o cicles formatius de l’àmbit científic- sanitari

La matèria de Biologia i Geologia de 4t d’ESO és una assignatura optativa dirigida als alumnes que volen cursar el batxillerat científic o cicles formatius de l’àmbit científic – sanitari. Durant el primer trimestre treballem la Geologia, formació de l’Univers, la Terra i la tectònica de plaques, la història i la vida a la Terra. Durant el segon i el tercer trimestre es treballa la Biologia; comencem amb la cèl·lula, l’herència, l’evolució, els sistemes naturals, la dinàmica d’ecosistemes i els éssers vius i el medi ambient. Acompanyem les classes teòriques amb pràctiques de laboratori de les roques i els minerals, talls geològics, microscopi, mitosi cel·lular…

OPTATIVA QUART  D’ESO: FÍSICA I QUÍMICA

La Física i la Química de 4t’ESO és una matèria d’itinerari dirigida a l’alumnat que vol cursar batxillerat científic, batxillerat tecnològic o cicles formatius de l’àmbit químic, sanitari, de l’electricitat i l’electrònica. Té com a finalitat que l’alumnat conegui i aprofundeixi en el coneixement i la comprensió dels principis i els fets físics i químics més significatius. La matèria s’estructura en dos quatrimestres, en el primer s’estudia la Química i en el segon quatrimestre s’estudia la Física.

Dins l’àmbit de la Química s’estudien l’àtom i la taula periòdica, l’enllaç químic, la nomenclatura i formulació inorgàniques, el mol, l’estequiometria i les reaccions químiques.

Dins l’àmbit de la Física s’estudien el moviment, les forces, la dinàmica, el treball, l’energia mecànica i la calor.

Realitzem pràctiques de laboratori en cada unitat didàctica.

Les matèries de ciències que marca el currículum de BATXILLERAT per cursos són les següents:

Matèria obligatòria de primer de batxillerat:

PRIMER DE BATXILLERAT: CIÈNCIES DEL MÓN CONTEMPORANI

Les ciències del món contemporani són una aproximació a les ciències aplicades a la vida real. Ofereixen un ventall de coneixement general per entendre el nostre entorn més proper.  Tant és així que els continguts són molt diversos: des de l’origen de l’univers i de la vida, la teoria de l’evolució, salut, biotecnologia, passant per problemes i riscos mediambientals, fins a temes de tecnologia i comunicació. Un munt de continguts que treballem amb dues hores de classes setmanals.

Matèries obligatòries per els alumnes que cursen el batxillerat científic:

PRIMER DE BATXILLERAT: BIOLOGIA I

La Biologia I és una matèria obligatoria per els alumnes que cursen  batxillerat científic i bàsicament es treballa Citologia: estudi de la cèl·lula, Reproducció: mitosi , meiosi i reproducció humana, Bioquímica: estudi de les molècules que formen part dels éssers vius, i Biologia molecular: característiques del material genètic, ADN i ARN junt amb mutacions.

PRIMER DE BATXILLERAT: QUÍMICA I

El punt de partença de la Química I són els models de la química que s’han treballat en l’assignatura de física i química del tercer curs d’ESO i que s’amplien en l’assignatura optativa de quart d’ESO. S’estudia la matèria, la seva classificació, la composició de les dissolucions, les reaccions químiques, el model atomicomolecular, la taula periòdica, i l’enllaç químic.

PRIMER DE BATXILLERAT: FÍSICA I

Física I és una matèria obligatòria per l’alumnat que cursa tant el batxillerat científic com el tecnològic i que dóna continuïtat a l’optativa Física i química de 4t d’ESO.  Els continguts que es treballen són el moviment, l’univers mecànic, l’energia, el corrent elèctric i les imatges.

SEGON DE BATXILLERAT: BIOLOGIA II

La Biologia II és una continuïtat de la biologia de primer i es treballa Ecologia: característiques i dinàmiques dels ecosistemes. Microorganismes i Biotecnologia: estructura i  tipus així com els beneficis i perjudicis que ens produeixen. Immunologia: cèl·lules i mecanismes d’actuació del sistema immunitari. Genètica i Evolució: bases de la genètica i resolució de  problemes senzills així com les teories i els mecanismes evolutius. Metabolisme: estudiem les reaccions metabòliques, anabolisme i catabolisme, en organismes autòtrofs i heteròtrofs.

SEGON DE BATXILLERAT: QUÍMICA II

La Química II és una continuació i ampliació de Química I de 1r de Batxillerat. S’estudia la classificació de la matèria, la termodinàmica, cinètica i equilibri químics, les reaccions de transferència de protons, els equilibris iònics heterogenis, les reaccions de transferència d’electrons, les propietats periòdiques dels elements, la quantificació de l’energia, l’anàlisi espectroscòpica i l’enllaç químic.

SEGON DE BATXILLERAT: FÍSICA II

La Física II és una continuïtat de la física de primer i consta de 3 unitats: Unitat 1. Ones: Moviments vibratoris, Moviment ondulatori, Fenómens ondulatoris. Unitat 2. Gravitació i electromagnetisme: Camp gravitatori, Camp elèctric i Camp magnètic. Unitat 3. Introducció a la física moderna: Física quàntica i Física nuclear.

El departament de ciències també participa aquest curs, en un projecte anomenat “Ciència ciutadana, plàstics zero” i el portem a terme amb l’alumnat de Física i Química de 2n i 4t d’ESO.

El conjunt de 130 alumnes intervenen en la recollida de mostres de sorra de la platja de Poblenou, fent pas a pas el protocol científic establert, amb el suport del Centre d’Estudis Avançats de Blanes i de l’Institut de Ciències del Mar (ICM–CSIC).

Seguidament, l’alumnat analitza les mostres al laboratori de l’institut, per buscar i classificar la presència de microplàstics que es trobin.  I per acabar, les dades obtingudes es fan arribar a l’equip científic del projecte “Plàstic 0” a través de la plataforma de ciència ciutadana Observadors del Mar.

Els mostreigs es realitzen d’octubre al maig i a final de curs es comparteix l’experiència i els resultats amb altres centres educatius que participen en el programa, en una trobada conjunta.