Enfocament matemàtic

Paral·lelament a l’establiment dels Escenaris d’aprenentatge valorem la importància de comptar amb una línia metodològica de matemàtiques. Tot i que algunes activitats queden recollides dins de les programacions d’escenaris es diposita la confiança en una editorial que ens aporta una nova perspectiva de l’àrea i que s’ha anat instaurant progressivament al centre.
Es tracta d’entendre les matemàtiques posant a l’aula el centre de l’acció: partint de situacions properes i contextos que l’alumne coneix i pot solucionar, solucions que a l’hora són múltiples, com variades són les formes de resoldre. Permetent que tothom hi tingui cabuda, els alumnes més reproductius, els intuïtius i els que arribin a l’abstracció amb facilitat. Què tenim pel camí ? L’ús de materials manipulatius i representatius de la realitat i el raonament com a procés principal.

No només és reproduir, sinó que també és interpretar, raonar, representar, relacionar, comprendre i compartir.