Projecte educatiu

El Projecte Educatiu (PEC) és el document que guia l’activitat de tota la comunitat educativa. És l’instrument en el que es recull la identitat del centre, explicita els objectius, orienta l’activitat i fonamenta les bases pel procés d’ensenyament – aprenentatge, amb la finalitat que els infants assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu.

Cal tenir en compte que hi ha altres documents propis del centre que formen part del PEC (pla anual, memòries, plans de treball, pla d’acollida, projecte lingüístic…), per tant cal entendre el PEC com l’eix central d’una xarxa de documents que se’n despleguen.

Us mostrem algunes de les informacions més rellevants.